Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Uppsala kommuns trygghetsundersökning

Under årsskiftet 2017–2018 genomförde Uppsala kommun en större trygghetsundersökning för att ta reda på hur trygga Uppsalaborna känner sig. Undersökningens resultat visar att majoriteten av de tillfrågade känner en låg oro för att utsättas för brott i det egna bostadsområdet. Samtidigt visar resultaten att det finns skillnader mellan olika bostadsområden.

Detaljerat underlag

Trygghetsundersökningens resultat ger kommunen ett detaljerat underlag som beskriver förutsättningar för kommunens trygghetsskapande arbete på bostadsområdesnivå. I resultaten finns beskrivningar av faktorer som är styrkor och utmaningar på den lokala nivån, och gör det möjligt för kommunen att bättre prioritera och planera åtgärder för att minska oron och öka tryggheten. Kommunstyrelsen har beslutat att trygghetsundersökningen ska upprepas vart tredje år.

4 000 enkätsvar

Uppsala kommuns trygghetsundersökning genomfördes under perioden november 2017 till februari 2018 då kommunen skickade ut en enkät till boende i Uppsala tätort. Enkäten skickades ut till ungefär 8 900 personer boende i Uppsala tätort. Sammanlagt kom drygt 4 000 svar in, vilket innebär att ungefär 45 procent av de tillfrågade svarade på enkäten.

Tydligt samband

Resultaten visar på ett tydligt samband mellan otrygghet och den socioekonomiska situationen i ett bostadsområde. Resultaten pekar dock inte på en situation där kommunens bostadsområden enkelt kan delas in i en grupp med otrygga områden och en grupp med trygga områden.

Större oro

I områden där de svarande i högre utsträckning menade att det råder lokala problem och brottsutsatthet så upplever de också större oro att utsättas för brott med begränsad rörlighet som följd. Resultaten visar också att i områden där den sociala sammanhållningen och förtroendet för samhällsaktörer är högre råder mindre oro att utsättas för brott.

Begränsad rörlighet

Resultaten visar inte på några generella samband mellan upplevd otrygghet och till exempel kön, ålder och födelseplats. Trots detta visar resultaten att kvinnor begränsar sin rörlighet som en konsekvens av oro att utsättas för brott i högre utsträckning än vad män gör.

Lokal nivå

Beroende på hur enkätfrågorna formulerats så är det svårt att jämföra trygghetsundersökningens resultat med andra undersökningar som mäter trygghet. Resultaten av Uppsala kommuns trygghetsundersökning ger en detaljerad beskrivning av olika faktorer på bostadsområdesnivå och bör därför användas och tolkas på lokal nivå.

Övergripande nivå

Resultatredovisningen har sammanställts på övergripande nivå och för varje bostadsområde – per nyckelkodsområde 4 – i Uppsala tätort. Sammanlagt finns därmed 63 resultatrapporter: huvudrapport, teknisk rapport och 61 delområdesrapporter.

Läs alla delområdesrapporter samt teknisk rapport och bilagor