Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022

Kommunens vision i enlighet med Mål och budget 2018–2020 handlar om att alla Uppsalabor ska kunna leva ett gott liv och känna framtidstro. I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

För att stärka kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet har en handlingsplan tagits fram, vilken innehåller målområden och åtgärder som ska samordna och styra kommunkoncernens sammantagna arbete.

Syfte

Syftet med handlingsplanen är att beskriva vad Uppsala kommun vill uppnå inom området. I handlingsplanen finns även pågående satsningar beskrivna under aktiviteter, detta för att presentera en helhetsbild och synliggöra redan igångsatta initiativ tillsammans med planerade initiativ. Syftet är också att tydliggöra ordning och ansvarsfördelning när det gäller genomförande och uppföljning av beskrivna åtgärder.

Omfattning

Arbetet för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Denna handlingsplan beskriver Uppsala kommuns mål och samlar de åtgärder som behöver genomföras för att öka säkerheten och kommuninvånarnas känsla av trygghet. Åtgärder inom respektive område kompletterar varandra för ett samlat arbete för ökad trygghet och säkerhet.

Handlingsplanens giltighet sträcker sig under perioden 2018–2022.

Målområden

Den övergripande målsättningen för trygghets- och säkerhetsarbetet är att Uppsala kommun ska vara en trygg och säker kommun för boende, besökare och verkande, oavsett kön, ålder och bakgrund samt för kommunens verksamheter, egendom och ekonomi.

En trygg och säker kommun är en kommun där invånarna känner sig trygga, det sker få olyckor, där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra sätt för att minimera störningar och där medborgare och förtroendevalda har ett säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden.

Arbetet för ökad trygghet och säkerhet ska därför bedrivas inom följande två målområden.

Målområden för ökad trygghet:

  • Trivsam och trygg miljö
  • Minskad brottslighet
  • Minskad missbruksrelaterad otrygghet

Målområden för ökad säkerhet:

  • Internt skydd och personsäkerhet
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Skydd mot olyckor
  • Riskhänsyn vid samhällsplanering och -byggande
  • Krisberedskap
  • Civilt försvar

Genomförande

Kommunstyrelsen ansvarar för att implementera handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet i kommunkoncernen. Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att genomföra de åtgärder som de ansvarar för enligt handlingsplanen och att på ett ändamålsenligt sätt integrera åtgärderna i respektive nämnds eller bolags verksamhetsplan eller affärsplan.

Ansvar för genomförande av åtgärder framgår av tabellerna under respektive delmål. Handlingsplanen är ett underlag för verksamhetsplaneringsprocessen och ansvariga nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att åtgärderna förs in i verksamhetsplaner och affärsplaner. Varje nämnd och bolag ska även säkerställa att identifiera metoder för att mäta effekter av genomförda åtgärder inom respektive verksamhet. Respektive nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att kontinuerligt återrapportera genomförda åtgärder till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

Planering av aktiviteter som syftar till ökad trygghet och säkerhet ska ske i enlighet med vad som beskrivs i Policy för ökad trygghet och säkerhet eller i enlighet med denna handlingsplan.

Spridning

Handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet ligger till grund för att ta fram åtgärder för kommunkoncernens arbete för att öka tryggheten och säkerheten i Uppsala. Kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret ansvarar för att informera om handlingsplanen och stödja nämnderna och bolagsstyrelserna i att implementera handlingsplanen.

Uppföljning

Kommunstyrelsen följer årligen upp handlingsplanen i ordinarie programuppföljning och reviderar handlingsplanen vid behov. Handlingsplanen, dess delmålområden och åtgärder ska prövas utifrån dess aktualitet och relevans samt med hänsyn till genomförda undersökningar, kartläggningar och analyser som kan vara av betydelse för kommunens arbete. Revidering ska ske genom gemensam beredning.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs mer om kommunens policy för trygghet och säkerhet