Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Den sociala kompassen

Uppsala kommun har tagit fram sociala kompassen som ger en fördjupad bild av socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader mellan olika områden i kommunen. Den sociala kompassen är ett verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

Väl förankrad bild

Kompassen visar att skillnaderna mellan Uppsalas bostadsområden är mer komplex och mångfasetterad än många tror. Samtidigt bekräftar den många av de likheter och skillnader som vi redan kände till och ger en väl förankrad bild av kommunens socioekonomiska förhållanden.

Sex områden

Kartläggningen visar att det finns sex typer av områden – socioekonomiska landskap – som liknar varandra vad gäller socioekonomiska och demografiska förutsättningar. De olika landskapen kodas i kompassen med hjälp av olika färger. Två av dessa är landsbygdslandskap och fyra är tätortslandskap.

Offentlig statistik

Kompassen är en sammanställning av offentlig statistik inom nio olika variabler som sedan fördelas på delområdesnivå. Den indelning som används är kommunens indelning i geografiska nyckelkodsområden (Nyko).

De variabler vi mäter i kompassen är:

  • Andel öppet arbetslösa och i program.
  • Andel invånare med ekonomiskt bistånd.
  • Ohälsotal per invånare, andel förvärvsarbetande och nettoinkomst. (Invånare 20 år och äldre, medianinkomst.)
  • Andel invånare med eftergymnasial utbildning av befolkningen 20–64 år.
  • Andelen invånare födda utanför EU/EFTA av hela befolkningen).
  • Andel unga 0-19år av hela befolkningen.
  • Andel äldre 65 år+ av hela befolkningen.

Mätbara variabler

I den sociala kompassen återfinns nyckelkodsområdena utspridda i en cirkel. På cirkelns utsida finns de variabler som mäts. Variablerna fördelas längs cirkeln med hänsyn till hur de förhåller sig till varandra. Ju starkare samband desto närmre varandra ligger de längs cirkeln. Varje variabel fungerar som en slags "magnet" som drar områdena till sig beroende på hur mycket området präglas av variabeln.

Första kompassen 2016

Den första sociala kompassen togs fram 2016 i samband med att kommunen genomförde en större kartläggning av levnadsvillkor och hälsa hos kommunens invånare. I den första kompassen användes statistik för 2014 och presenterades på nyckelkodsområdesnivå 3 (Nyko3).

Uppdaterades 2018

Kommunen uppdaterade den sociala kompassen 2018. Den uppdaterade sociala kompassen bygger på statistik för 2016 som presenteras på en mer finfördelad geografisk indelning, nyckelkodsområdes nivå 4 (Nyko4). Det innebär att det finns fler områden i den uppdaterade kompassen då de tidigare områdena, Nyko 3, brutits ned. Det innebär också att de två kompasserna inte är helt jämförbara med varandra.

Den sociala kompassen - nio nyanser av Uppsala (PDF, 8 MB)