Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

#Uppsalaeffekten

Uppsala, likt flera storstadsregioner i Sverige, har sedan ett antal år tillbaka kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som transporterar en stor del av elen till området, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige är för liten. Kapacitetsbristen för Uppsala kommun uppstår under cirka 150-200 timmar per år, det vill säga att under de timmarna är efterfrågan på eleffekt högre än vad elnätet kan leverera. Därför har samarbetet #Uppsalaeffekten startat.

Kapacitetsutmaningen i Uppsalas elnät

Situationen i Uppsala beror på flera saker: 

  • Efterfrågan på el har ökat. Till exempel på grund av fler eldrivna transportmedel, snabb befolkningstillväxt och nya mönster för elanvändning. 
  • Elnätets utveckling har inte gått i takt med den ökade elanvändningen. Det gäller främst transmissionsnätet, som är stommen för alla elänät. Det påverkar i sin tur region- och lokalnät. 
  • Minskad lönsamhet för kraftvärmeproduktion, vilket har gjort att den lokala elproduktionen har minskat. 

Konsekvenser av kapacitetsbrist

Några av konsekvenserna som kapacitetsbristen kan leda till:

  • Det blir svårare att etablera nya stadsdelar, samt att utveckla befintliga. För en kommun som Uppsala med planer på omfattande expansion, bland annat i och med Uppsalapaketet , blir utmaningen extra tydlig.
  • Kapacitetsbristen kan påverka Uppsalas möjligheter att göra en klimatomställning. Det kan försvåra arbetet med att bygga fler laddplatser för eldrivna fordon och att på andra sätt använda el för att ersätta fossila bränslen.

Viktigt att påpeka är dock att det idag går bra att ansluta alla som vill till elnätet i Uppsala. Utmaningen är att se till att det fortsätter vara så. 

Vad gör vi för att lösa kapacitetsbristen?

För att lösa kapacitetsbristen behövs förstärkta och nya transmissionsnätsledningar in till Uppsala. Nätägaren Svenska kraftnät bygger mer kapacitet.

Idag har Uppsala en inmatning om 300 megawatt och 2023 ökar det med 100 megawatt och 2024 med ytterligare 100 megawatt. 2030 när det stora projektet som kallas NordSyd är klart kommer Uppsala få ytterligare 200 megawatt. Uppsala kommun har dialog med myndigheter för att underlätta utbyggnaden och hitta fungerande lösningar. 

För att underlätta situationen på kort sikt behöver många aktörer prioritera effektfrågan och agera för att avlasta elnätet. En lösning är en mer flexibel elanvändning. Genom att styra sin elanvändning kan elkonsumenter bidra till att minska toppar med hög belastning på elnätet. Det bidrar också till att energisystemet kan ta emot mer väderberoende förnybar el. Ta hjälp av Energi- och klimatrådgivningen för att få förslag på åtgärder som du eller ditt företag kan göra. 

#Uppsalaeffekten

I Uppsala län har samarbetet #uppsalaeffekten startats. Uppsala kommun samverkar med Region Uppsala, Länsstyrelsen och Handelskammaren för att minska negativ påverkan från kapacitetsbristen. Under paraplyet #uppsalaeffekten samlas alla organisationers initiativ rörande el-effektfrågan. Här är några av kommunens initiativ: 

Läs mer om #uppsalaeffekten på:

Samarbete med Energimyndigheten

Energimyndigheten har utsett #uppsalaeffekten till en strateginod inom området robust och flexibelt energisystem. Aktörerna inom #Uppsalaeffekten samarbetar med Energimyndigheten för att lösa utmaningarna med kapacitetsbristen i regionen. Samarbetet rör främst energieffektivisering med målet 50 procent effektivare energianvändning i Sverige år 2030 jämfört med år 2005.  

Strateginoden i Uppsala län bidrar till målet genom att skapa nya och stärka pågående samarbeten och innovationer som leder till resurseffektiv energianvändning inom bebyggelsen och till ett mer flexibelt och robust energisystem.  

Mer om samarbetet på Energimyndighetens webbplats

Kontakt

Linnea Nedar, utvecklingsledare på Hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret

Telefon:
018-727 36 78