Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunens arbete inom miljö och klimat

Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med miljö- och klimatfrågor inom särskilda områden.

Styrdokument och utgångspunkter

Kommunens miljö- och klimatarbete tas fram utifrån politiskt beslutade styrdokument och samverkade strategier. Här listar vi några av dem.

Policy för hållbar utveckling
Policyn beskriver hur Uppsala kommun ska arbeta för att utvecklas hållbart. Kommunen står bakom FN:s 17 globala utvecklingsmål och Agenda 2030 och vår framtid är beroende av den globala utvecklingen, vilken vi också kan påverka.

Miljö- och klimatprogram
Programmet är ett av våra viktigaste styrdokument i miljö- och klimatarbetet. Det syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan och maximera vår positiva påverkan. Programmet består av långsiktiga mål och ett antal etappmål och fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö. Det berör också hur vi ska minska riskerna och lindra konsekvenserna av klimatförändringarna, så kallad klimatanpassning.

Program och planer som berör ekologisk hållbarhet
Förutom Miljö- och klimatprogrammet har Uppsala kommun flera program och planer som behandlar olika delar av ekologisk hållbarhet. 

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och ända fram till 2050. 

Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten)
För att skynda på klimatomställningen har Uppsala kommun ingått ett samarbetsavtal med staten. Avtalet som går under benämningen Klimatkontrakt 2030 ska hjälpa Uppsalas samhälle att uppfylla våra klimatmål. Med en plattform för samarbete med andra kommuner och staten ökar våra förutsättningar. 

Satsningar för att uppnå miljö- och klimatmålen

Kommunen arbetar på olika sätt för att uppnå kommunens miljö- och klimatmål. Här har vi listat en del av kommunens viktigaste åtgärder.

Sveriges bästa cykelstad
Uppsala blev utsedd till årets cykelstad 2018, 2019, 2020 och 2021. Läs om hur vi arbetar med cykelfrågor, åtgärdspaket, upprustning och nybyggnation av cykelbanor.

Kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrspår från Stockholm och spårväg)
Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala har presenterat ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder. I paketet (Uppsalapaketet) ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala och en ny tågstation vid Bergsbrunna. Inom ramen för Uppsalapaketet pågår också projektet Uppsala spårväg.

Laddstolpar och innovativa parkeringshus
Uppsala Parkering AB arbetar löpande med att utöka antalet laddplatser i Uppsala. Ett spännande parkeringsprojekt är parkeringshuset Dansmästaren i Rosendal med 60 laddplatser, som kan bli 100. Parkeringshuset elförsörjs av sina egna solceller. Läs mer om Dansmästaren.  

Bygglogistikcenter
Uppsala bygglogistikcenter samordnar godsflödet och hjälper till att minska antalet byggtransporter i staden. Det minskar i sin tur miljöpåverkan och förbättrar arbets- och boendemiljön vid byggområdena.

I miljö- och klimatprogrammet finns uttalade mål om energieffektivitet och klimatpåverkan för vårt bygg- och anläggningsarbete. Kommunens fastighetsbolag bygger och förvaltar våra fastigheter. Du kan läsa mer om bolagens hållbarhetsarbete på deras hemsidor:

Kommunen har flera byggprojekt som ligger i framkant genom att implementera nya metoder och ny klimat- och energiteknik. 

Rosendal
Rosendal är ett av 12 stadsbyggnadsprojekt i Sverige som är med i arbetet med att ta ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

Östra Salabacke
Östra Sala backe har ambitionen att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. Ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader.

Ulleråker
Ulleråker blir en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande.

Läs mer om hur Ulleråker och Rosendal ska bli klimatpositiva stadsdelar.

 

 

#uppsalaeffekten
Uppsala kommun, Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Handelskammaren och Vattenfall eldistribution samverkar under #uppsalaeffekten. Där samlas alla initiativ som tas för att avlasta Uppsalas elnät. Uppsala kommuns delaktighet i EU-projektet Coordinet är ett exempel.

Minska energianvändningen
Uppsala kommun har länge arbetat med att minska energianvändningen i våra verksamheter. Från 2020 till 2021 minskade kommunens totala energianvändning med 18 gigawattimmar till exempel.

Fossilbränslefri uppvärmning - samverkan med Vattenfall 
Uppsala kommun och Vattenfall har ett samarbetsavtal om ett långsiktigt energi- och klimatsamarbete för ett tryggt och hållbart energisystem.

Biogasanläggning
Uppsala Vatten och Avfall driver en av världens ledande anläggningar för produktion av biogas från matavfall. 

Utfasning av plast
För att nå målet om fossilfri fjärrvärme behöver tillförseln i samhället och vardagen av fossil plast minska. Kommunen arbetar tillsammans med företag och andra organisationer med att fasa ut och minska plastanvändningen samt öka återvinningen.

Energi- och klimatrådgivning
Kommunens energi- och klimatrådgivningen ger dig råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt.

Solceller och solkarta
Kommunens energirådgivare ger dig råd och stöd om bland annat solceller. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri. Kommunen har också tagit fram en solkarta där du kan se hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och hur mycket el du kan producera under ett år.

Miljöbarometern
Miljöbarometern är ett verktyg som visar statistik och fakta kring hur det går med Uppsalas miljö- och klimatarbete. Där hittar du bland annat siffror om hur mycket koldioxidutsläpp personbilstrafiken orsaker i Uppsala, hur många kilometer cykelväg som byggs, hur luftkvaliteten ser ut på Kungsgatan och hur många solcellssanläggningar som finns i kommunen.

Klimatprofilering av restauranger
Projektet Klimatprofilering av restauranger drevs av Uppsala kommun. Projektet avsåg att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger och göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan. Flera av de deltagande restaurangerna minskade sina utsläpp från luncher med över 30 procent. Projektet tog också fram en kostnadsfri webbaserad utbildning om matens klimatpåverkan.

Hållbar vardag
Här har vi samlat de bästa exempeln på hur vi som individer och samhälle kan bidra till de omställningar som behövs för att nå målet - ett klimatpositivt Uppsala 2050. Tips och tricks inom områdena boende, resande, matvanor och konsumtion.

Kemikaliesmart förskola
Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för en kemikaliesmart förskola och skola.

Uppsala klimatprotokoll
Klimatprotokollet grundades 2010 och drivs av kommunen. Det är ett nätverk av medlemmar från organisationer och näringsliv som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Klimatprotokollet är en viktig plattform för att uppnå de klimatmål som är satta för hela kommunen.  

Uppsala kommun medverkar och driver också samarbeten med flera andra lokala, nationella och internationella aktörer: 

Hantera klimatförändringar
Kommunen arbetar för att anpassa samhället till de klimatförändringar som märks av redan idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det handlar om att skydda samhället mot direkta och indirekta konsekvenser som ett förändrat klimat ger.

Klimatkampen
Klimatkampen är en tävling som går ut på att gå, cykla, åka kollektivt eller samåka till fritidsaktiviteter. 

Minimeringsmästarna
10 hushåll i Uppsala tävlade mot andra hushåll i hela Sverige för att minska sitt avfall med hälften under ett års tid. I oktober 2022 presenterades resultatet.

Renare Uppsala
Aktiviteter för att minska nedskräpning.

Cykelvänligast
För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lättare för medarbetare att cykla till jobbet och i tjänsten finns utmärkelsen Cykelvänligast. Alla arbetsplatser i Uppsala kommun kan vara med och det kostar inget.

In English

There is a strong drive in Uppsala's climate work. Our vision is to be a "fossil fuel free city contributing solutions for global ecological recovery and prosperity".

Read more about Uppsala's environmental and climate work.