Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hur går det med likvärdigheten i skolan?

Uppsala kommuns förskolor och skolor mäter och analyserar kontinuerligt sina resultat för att kunna ge alla barn och elever en god kvalitet på undervisningen. Det systematiska kvalitetsarbetet är också grunden för att höja studieresultaten och skapa en mer likvärdig skola. Resultaten och analyserna sammanfattas varje år i en kvalitetsrapport för varje skolform.

Susana_Olsson_Casas-900x600.png

Så här sammanfattar utbildningsdirektör Susana Olsson Casas resultatet i årets kvalitetsrapporter:

– Vi har ett stabilt kunskapsresultat, trots att det varit ett pandemiår. Utifrån det ser resultaten goda ut. Den kraftsamling som alla medarbetare har gjort under pandemin har gett resultat. Vi har vänt resultaten i årskurs 6 som varit sjunkande under flera år. Vi ser att eleverna känner sig relativt trygga och att trygghetsresultaten är mer jämnt fördelade mellan skolorna.

– Om vi tittar på specifika ämnen är matematik är ett ämne där vi måste bli bättre, det gäller från förskolan till gymnasiet. Ett annat specifikt område som sticker ut är simundervisningen som har blivit lidande under pandemin och som vi behöver fokusera och satsa extra på så att alla elever kan lära sig simma och få godkända betyg i idrott och hälsa. Ett tredje ämne som vi behöver fokusera extra på är svenska som andraspråk där vi ser brister som vi behöver fortsätta jobba med.

Arbetat med att öka likvärdigheten i skolan är ett av Uppsala kommuns viktigaste fokusområden, men vad betyder egentligen begreppet likvärdig skola?

– Likvärdig skola handlar om att vi ska ge alla barnen samma försättningar att klara sin utbildning. Vi ska jobba kompensatoriskt, det vill säga sätta in insatser så att de barn och elever som har det lite svårare får extra hjälp.

Hur går det då med likvärdigheten i förskolorna och skolorna i Uppsala kommun?

– Vi lyckas ärligt talat inte särskilt bra med det! Det finns generell statistik för hela Sverige som visar att skolan lyckas allt sämre med likvärdigheten. Barn med sämre förutsättningar klarar sig sämre i skolan och skillnaderna mellan olika skolor ökar. Vi följer detta kontinuerligt och ser att utvecklingen ser likadan ut i Uppsala. Det här är något som vi har behövt ta tag i och göra insatser för att arbeta emot, såväl i förskolan, grundskolan som gymnasieskolan. Vi behöver aktivt kliva in och hjälpa de enheter som har utmaningar, inte bara genom att ge dem mer resurser, utan även andra sätt, till exempel genom att locka fler duktiga, utbildade och kunniga lärare att vilja jobba på de här skolorna.

Vad har ni gjort för insatser under det senaste läsåret?

– Det här är ett långsiktigt arbete som vi precis har påbörjat. Det viktigaste vi har gjort i år är att ringa in och identifiera de förskolor och skolor som har de största utmaningarna. Vi ska på ett positivt sätt hjälpa dem att komma ur det här läget. De har fått extra resurser, stöd att ta fram handlingsplanen, extra HR-stöd med att rekrytera behörig personal och börjat anställa karriärlärare. Vi har även skapat nätverk där rektorer och medarbetare kan ge varandra stöd och utbyta erfarenheter med varandra.

Hur bra är Uppsala kommuns förskolor och skolor på att arbeta långsiktigt och medvetet för ökad kvalitet på undervisningen?

– Jag tycker det görs ett gott jobb. Vi ser goda exempel på rektorer som har arbetat systematiskt med att följa upp och förbättra elevernas kunskapsresultat, till exempel våra yrkesgymnasier.

– Jag tycker också att vi på central nivå har blivit vassare och bättre på att sätta in åtgärder och lägga fram förslag för politikerna när vi har koll och vet vilka utvecklingsområden som finns. Vi ser att hela styrkedjan fungerar där problem som upptäcks ute i klassrummen faktiskt leder till uppdrag och satsningar ända uppe i kommunens Mål och budget. Det är en fördel med att arbeta systematiskt, inte minst i en så stor organisation som Uppsala kommun.

Är du nöjd med kvaliteten i Uppsalas skolor?

– Nej, även om jag är nöjd med vårt systematiska arbete så har vi lång väg att gå. Vi ligger fortfarande långt ifrån vårt mål att 100 procent av alla elever ska klara sin utbildning. Jag kommer aldrig vara nöjd så länge vi inte når dit, säger Susana Olsson Casas.

Läs kvalitetsrapporterna här

Kvalitetsrapport 2020-2021