Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Så är det inte i dag. Därför arbetar Uppsala kommun aktivt för ökad jämställdhet.

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men idag möter kvinnor och flickor, män och pojkar olika villkor, förutsättningar och förväntningar på flera områden i Sverige och i Uppsala kommun. Därför arbetar Uppsala kommun för jämställdhet. Vi arbetar också för jämlikhet för hbtq-personer och för att hålla samman de båda perspektiven. För att synliggöra alla individers rättigheter pratar vi om kvinnor, flickor och män, pojkar och personer med annan könsidentitet och könsuttryck.

  Läs mer om Uppsala kommuns jämlikhetsarbete för hbtq-personer

 2. Mål för jämställdhet

  Uppsala kommun arbetar som samhällsutvecklare, servicegivare och arbetsgivare för att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål . Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De sex delmålen är:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
 3. Jämställdhet i strålkastarljuset

  Uppsala kommuns inriktningsmål, och flera av uppdragen i kommunens Mål och budget berör jämställdhet. Första inriktningsmålet slår fast att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

 4. Agenda 2030

  Kommunens inriktningsmål är utformade i överensstämmelse med Agenda 2030. I Agendan är jämställdhet ett eget mål (mål 5 ) och integrerat som delmål i övriga mål. Uppsala kommun har också undertecknat Den europeiska deklarationen om jämställdhet .

 5. Så här ser det ut

  Kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå, lägre lön och i mindre utsträckning ledande befattningar i arbetslivet än män. Kvinnor jobbar i större utsträckning deltid eftersom de tar ett större ansvar för omsorgen om barn och vuxna anhöriga än män. Kvinnor har också sämre hälsa och utsätts oftare för sexuella övergrepp än män. Män lever i genomsnitt kortare än kvinnor, de begår oftare självmord, utsätts oftare för misshandel och är överrepresenterade i brottsstatistiken.

  Läs mer om hur det ser ut i SCB:s rapport På tal om kvinnor och män

 6. Jämställdhet i Uppsala

  Uppsala kommun följer årligen upp hur det står till med jämställdheten i kommunen, både som plats och organisation. Med uppföljningen vill Uppsala kommun hålla kommunens invånare, chefer och medarbetare informerade om läget och om vad kommunkoncernen gör och behöver göra framöver för att stärka jämställdheten i Uppsala. Bokslutet är också ett viktigt verktyg för att utveckla och ständigt förbättra kommunkoncernens verksamhet. 

  Tre centrala medskick från kommunens uppföljning av jämställdhet 2020

  Coronapandemin har medfört att tillgången på viktiga instegsjobb har minskat och risken för långvarig arbetslöshet ökat vilket inte minst riskerar att drabba utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Uppsala kommun behöver intensifiera sitt systematiska arbete med ett tydligt fokus på ovannämnda målgrupper, samt säkerställa ett likvärdigt bemötande av alla och aktivt verka för en icke-diskriminerande arbetsmarknad i stort.

  Det växande behovet av omsorg och utbildning och minskande resurser för den gemensamma välfärden medför betydande hälso- och ekonomiska risker, särskilt för kvinnor som anhöriga och som anställda i välfärdssektorn. Uppsala kommun behöver därför löpande analysera verksamheten utifrån kön och fortsätta sitt förebyggande arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete, både för medarbetarnas hälsa och för att säkra kommunens kompetensförsörjning och ekonomi.

  Mycket tyder på att våldsutsattheten, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och ohälsan bland unga har ökat under coronapandemin. Det är viktigt att kommunen intensifierar det förebyggande arbetet för att tidigt upptäcka våld i nära relationer samt ge stöd till och involvera killar och män i det våldsförebyggande arbetet. Kommunen behöver även prioritera insatser för att förbättra ungas, framförallt tjejers och hbtq-personers, hälsa och välmående.

  Läs hela Jämställdhetsbokslutet

  Läs Jämställdhetsbokslut Uppsala kommun 2020

  Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

 7. Jämställdhetsrådet

  Jämställdhetsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen.

  Här hittar du Jämställdhetsrådets möten och handlingar.

 8. Uppsala kommuns jämställdhetspris

  Uppsala kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut för att uppmärksamma verksamheter eller medarbetare inom Uppsala kommun som genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete har bidragit till varaktig jämställdhet och främjat kommunens jämställdhetsarbete. Pristagaren får 25 000 kronor och presenteras i anslutning till den internationella kvinnodagen 8 mars. Jämställdhetsrådet utser pristagaren. Rådet kan även lämna ett hedersomnämnande.

  Pristagare 2021

  Fritid Uppsala, kulturförvaltningen

  Med hög kompetens, stor kreativitet och brinnande engagemang möjliggör Fritid Uppsala innehållsrika aktiviteter i en trygg miljö där alla barn och unga ska må bra och känna sig hemma. Fritid Uppsala följer upp, använder och utvecklar löpande metoder och arbetssätt som skapar delaktighet, stärker jämställdheten och motverkar exkluderande normer för kön och andra diskrimineringsgrunder. För sitt viktiga, systematiska och målmedvetna jämställdhetsarbete för barn och unga tilldelas Fritid Uppsala kommuns jämställdhetspris 2021.

  Finalister 2021

  Offentlig konst, kulturförvaltningen

  Offentlig konst nomineras för sitt mångåriga, gedigna och modiga jämställdhetsarbete. Offentlig konst arbetar med flera olika diskrimeringsgrunder och tar hänsyn till hur de hänger ihop och samverkar med varandra. Arbetet är väl integrerat i avdelningens ordinarie uppdrag och verksamhet. Med årlig uppföljning, analyser och träffsäkra insatser styr och utvecklar offentlig konst löpande sin verksamhet mot målet för en jämställd konstsamling.

  Uppsala brandförsvar

  Uppsala brandförsvar nomineras för sitt viktiga och kulturförändrande arbete för att behålla och rekrytera fler kvinnor till brandförsvaret. Brandförsvaret engagerar och inspirerar med sin medvetna inkluderande marknadsföring. För att skapa delaktighet och öka kunskapen och medvetenheten om jämställdhet arbetar brandförsvaret också med nätverk, utformning av utrustning och rum samt reflektionsövningar.

  Jämställdhetsrådets hedersomnämnande 2021: Monica Hedberg

  Hedersomnämnandet 2021 ges till entreprenören, investeraren och styrelseproffset Monica Hedberg. Monica Hedberg får hedersomnämnandet för sitt engagemang för och stöd till företagare och investerare som är kvinnor – ett viktigt bidrag till ett jämställt samhälle.

  Pristagare 2020

  Idrott och fritid, stadsbyggnadsförvaltningen

  Med målsättningen att bli Sveriges bästa och mest jämställda idrottskommun har Idrott och fritid genomfört en mängd insatser och arbetat systematiskt och långsiktigt för att uppnå nämndens mål: Jämställd idrott, Idrott hela livet, Inkluderande idrott och Den moderna föreningen engagerar.

  Pristagare 2019

  Uppsalahem AB

  Juryns motivering: Med systematik och inspirerande målmedvetenhet har Uppsalahem AB integrerat ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv på ett genomgripande sätt. Bostadsbolaget har arbetat aktivt för såväl trygga och inkluderande miljöer, som delaktighet och inflytande för alla oavsett kön. Genom att integrera jämställdhet i bolagets verksamhet, styrning och rutiner, och sprida erfarenheterna och resultaten av arbetet, har bolaget främjat varaktig jämställdhet och ett mer hållbart Uppsala.

  Pristagare 2018

  Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde, utbildningsförvaltningen

  Juryns motivering: Förskoleområdet har på ett medvetet, strukturerat och genomgripande sätt integrerat jämställdhetsperspektivet och andra centrala perspektiv i ett större jämställdhetsarbete. Fokus på jämställdhet i det långsiktiga kvalitetsutvecklingsarbetet, strategiska plattformar och handlingsplaner hjälper verksamheterna att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

 9. Uppsalas jämställhetsutmaningar

  I Trend- och omvärldsanalys 2021 kan du läsa om några särskilda jämställdhetsutmaningar som Uppsala kommun står inför och hur vi möter dem framöver.

 10. Jämställdhetsmyndighetens arbete

  Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

  Läs mer om Jämställdhetsmyndighetens arbete .