Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Hbtq

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Hbtq-arbetet är en viktig del i kommunens uppdrag att kunna garantera likvärdig service till alla invånare och att skapa en inkluderande arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

En öppen och inkluderande kommun

Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.

Hbtq-diplomering

Uppsala kommuns hbtq-diplomering innebär att alla medarbetare inom en verksamhet får en längre utbildning i fyra steg. Utbildningen ger kunskap inom hbtq-området, så som begrepp, normkritiska perspektiv och lagstiftning. Den ska lägga grunden till ett systematiskt normkritiskt arbete för att synliggöra frågor kopplade till hbtq.

En hbtq-diplomering innebär att deltagarna arbetar aktivt med den egna enhetens utvecklings- och kvalitetsarbete och tar fram en aktivitetsplan för det fortsatta arbetet. Det innebär också ett aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och ett respektfullt och professionellt bemötande.

I samarbete med RFSL och ADU

Kommunens diplomutbildning har tagits fram i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU).

Krav för att bli diplomerad

För att bli diplomerad krävs, utöver utbildningen, att verksamheterna

 • kan visa att de granskar arbetsplatsen ur ett normkritiskt perspektiv
 • dokumenterar rutiner
 • tar fram en plan för sitt hbtq-arbete
 • systematsikt utvärderar och följer upp arbetet för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

En diplomering gäller i två år. 

 Allaktivitetshuset Allis

• Bibliotek Uppsala, Gemensamma resurser

• Bibliotek Uppsala, östra enhet

 • Sävjabiblioteket
 • Brantingsbiblioteket
 • Gränbybiblioteket
 • Stadsbibliotekets vuxenavdelning

• Bibliotek Uppsala, norra enhet

 • Björklingebiblioteket
 • Bälingebiblioteket
 • Storvretabiblioteket
 • Uppsökande enhet
 • Vattholmabiblioteket

• Eksätra HVB
• Eksätra resursenhet
• Familjeenhet Gottsunda
• Familjeenheten Ling
• Familjeenhet Sävja
• Fyrislundsgatan 62 plan 4

• Fritid Norra

 • Skyttorps fritidsklubb
 • Vattholma fritidsklubb och fritidsgård
 • Storvreta fritidsklubb och fritidsgård
 • Björklinge fritidsklubb och fritidsgård
 • Bälinge fritidsklubb och fritidsgård
 • Domarringens fritidsklubb
 • Tunets fritidsgård

• Fritid Södra

 • Treklangens fritidsklubb
 • Sävja fritidsgård

• Fritid Västra

 • Järlåsa fritidsklubb och fritidsgård
 • Vänge fritidsklubb och fritidsgård
 • Ramsta fritidsklubb
 • Stenhagens fritidsklubb och fritidsgård
 • Tiunda fritidsklubb och fritidsgård
 • Disponentvillan fritidsklubb
 • Eriksberg fritidsklubb och fritidsgård
 • Norby fritidsklubb

• Fritid Östra

 • Almunge fritidsklubb och fritidsgård
 • Brantingsgården fritidsklubb och fritidsgård
 • Gåvsta fritidsklubb och Rasbo fritidsgård
 • Gränby fritidsklubb och fritidsgård
 • Kvarngärdets fritidsklubb
 • Lindbackens fritidsklubb
 • Lötens fritidsklubb och fritidsgård

• Fyrislunds fritidsklubb
• Idun stödboende
• Kulturhuset Grand
• Nexus resurscentrum
• Offentlig konst
• Oxelskolans resursenhet
• Rosenhill HVB
• Sjukhusundervisningen
• Stadsbyggnadsförvaltningen - Idrott och fritid

• Träffpunkter 65 +

 • Björklinge
 • Bälinge
 • Bozorgan
 • Café Mona
 • Hassellunden
 • Järlåsa
 • Karl-Johan
 • Eriksberg
 • Medelpunkten
 • Nyby
 • Ramund
 • Sävja
 • Treklangen
 • Årsta
 • Träffpunkt 86
 • Eriksberg

• Ungdomscentrum
• Uppsala konstmuseum
• Övernäs akut- och utredningshem

• Öppna förskoleverksamheten

 • Disponentvillans öppna förskola
 • Heidenstams öppna förskola
 • Gottsunda öppna förskola - Kristallen
 • Liljeforstorgs öppna förskola
 • Stenhagens öppna förskola
 • Sävja öppna förskola

• Dalkurd Fotbollförening
• IK Uppsala Fotboll
• IK Sirius FK, A-truppen

Hbtq-certifiering av RFSL

RFSL erbjuder hbtqi-certifieringar som säkrar att verksamheten höjer sin kompetens i hbtq-frågor och att ett systematiskt arbete med hbtq-frågor bedrivs.

Läs mer om RFSL:s hbtq-certifiering på rfsl.se.

Hög hbtq-kompetens hos elevhälsoteamen

Uppsala kommuns elevhälsa är inte hbtq-diplomerad, men samtliga cirka 80 elevhälsoteam genomförde under 2017 en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL. På varje skola utnämndes en särskild hbtq-ambassadör som fick i uppgift att ta ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen.

Hbtq-arbetet på Studenternas fotbollsarena

Idrott och fritid ansvarar och driver utvecklingen av Uppsala som idrottsstad. En del i detta arbete är att idrotten ska vara öppen och inkluderande, den ska ge alla oavsett kön, sexuell läggning, trosuppfattning, etnicitet, ålder och funktion samma förutsättningar att utöva sin sport.

I korthet

 • Fotbollsarenan är anpassad genom enskilda duschbås, möjlighet till avskild omklädnad och könsneutrala toaletter.
 • Idrotts- och fritidsnämnden kräver utbildning i normkritik och hbtq av de föreningar som har hyreskontrakt på arenan. Därför har elitlagen med hemvist på Studenternas gått en hbtq-diplomeringsutbildning.
 • Avdelningen idrott och fritid har genomgått en hbtq-diplomeringsutbildning och är sedan mars 2019 hbtq-diplomerade.

Läs mer om hbtq-arbetet på Studenternas fotbollsarena

Vad hbtq betyder

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem vi blir kära i eller attraherade av. T:et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och kan även vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande könsnormer.

En utsatt grupp

Forskning visar att hbtq-personer i högre utsträckning utsätts för diskriminering, trakasserier, hot och våld än icke hbtq-personer. Diskrimineringen kan förekomma i många olika situationer. Det kan handla om att inte få chansen till ett jobb eller att bli nekad studieplats. Det kan handla om att bli trakasserad på sin arbetsplats, på sin skola eller i offentliga miljöer. Det kan handla om att bli särbehandlad inom hälso- och sjukvård.

Sämre hälsa bland hbtq-personer

Nationell forskning visar att även om majoriteten av hbtq-personer mår bra så skattar gruppen lägre på allmän hälsa jämfört med övriga befolkningen, speciellt när det gäller det psykiska välbefinnandet. En rapport från Socialstyrelsen visar bland annat att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Undersökningar och internationell forskning på området talar för att det framför allt är de strukturella faktorernas påverkan, såsom stigmatisering och diskriminering som bidrar till hbtq-personers sämre hälsa.

Läs rapporten från Forte, Hälsa och livsvillkor bland unga HBTQ-personer - Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns det?

Läs SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Läs rapporten från Folkhälsomyndigheten, Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer

Kontakta oss

Om du har frågor hör av dig till Kontaktcenter.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00