Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Det här är medborgarbudget

  Medborgarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. Det finns olika typer av dialogformer att kombinera metoden med.

  Metoden beskrivs ofta som en form av medbestämmande. Det betyder att du som invånare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

  Positiva effekter av medborgarbudget

  Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda invånare ökar när de får möjlighet att vara delaktiga i processen. Dessutom ökar deras kunskap om den komplexa verksamhet som kommuner har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.

 2. Fem år, fem områden

  Pilotprojektet ska pågå i fem år. De fem områdena, som vardera består av tre till fyra bygder, är uppdelade i relation till stråk och pågående samarbeten och/eller naturliga kopplingar mellan orterna. Områdena har olika förutsättningar, exempelvis varierar antalet invånare.

  En karta som visar vilka bygder som ingår i vilket område gällande genomförande av medborgarbudget.

  Klicka på kartan så kommer du till en mer detaljerad karta med alla förslag. Kartan visar medborgarbudgeternas fem områden. De olika färgerna visar vilka områden vi ska arbeta med samtidigt.

  Hur stor budget varje område får beror på antalet invånare. Varje område tilldelas 60 kronor per invånare, men maxbeloppet är 900 000 kr för ett område. Budgeten justeras inför varje år utifrån uppdaterade befolkningssiffror. Siffrorna för områdena 4 till 5 bygger på 2019 års befolkningsstatistik.

  Kostnaden för medborgarbudget i landsbygdsutvecklingen är beräknad att genomföras inom kommunstyrelsens budget för landsbygdsprogrammet.

  Område 1

  Bygder: Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda

  Invånare och budget: 8 803 invånare ger 528 180 kronor (siffrorna för område 1 bygger på 2016 års befolkningsstatistik).

  Genomfördes under 2018.

  Se vinnande förslag i område 1

  Område 2

  Bygder: Björklinge, östra och västra Bälinge

  Invånare och budget: 14 406 invånare ger 864 360 kronor.

  Område 2 startade under slutet av 2019.

  Se vinnande förslag i område 2

  Område 3

  Bygder: Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp

  Invånare och budget: 12 122  invånare ger 727 320 kronor.

  Se vinnande förslag i område 3

  Område 4

  Bygder: Vaksala och Rasbo

  Invånare och budget: 8 273  invånare ger 496 380 kronor.

  Se vinnande förslag i område 4

  Område 5

  Bygder: Danmark, Funbo, Almunge och Knutby

  Invånare och budget: 8 825 invånare ger 529 500  kronor.

  Omröstningen påbörjas under 2024.

 3. Processen steg för steg

  Processen pågår i cirka ett år per område och är uppdelad i stegen mobilisering, medborgarbudgetprocessuppföljning, samt utvärdering.

  Mobilisering

  Mobiliseringsfasen syftar till att sprida information om projektet och att få både föreningar och privatpersoner att engagera sig. 

  För att driva arbetet i mobiliseringsfasen utses en arbetsgrupp om totalt åtta personer. Arbetsgruppen arrangerar bland annat informationsmöten.

  Arbetsgruppen består av tre politiska representanter vilka utses av kommunstyrelsen, samt av fem lokalt engagerade invånare vilka utses under lokala informationsmöten.

  Arbetsgruppen ordnar därefter ett antal informationsmöten. Till mötena bjuds bygdens invånare in samt det lokala näringslivet. Alla deltagare kan lämna in idéer som tas tillvara i medborgarbudgetprocessen.

  Medborgarbudgetprocess

  Den andra fasen består av faserna idéinlämning, verifiering av projektidéer, röstningsstart, röstning samt genomförande.

  Idéinlämning

  Under perioden för idéinlämning får både grupper och individer i det geografiska området lämna förslag och idéer på hur medborgarbudgeten kan användas. 

  Verifiering av projektidéer

  När idéinlämningsfasen är slut ser kommunens tjänstepersoner igenom idéerna, om de går att genomföra och vad de skulle kosta. De tar också fram en tidplan för varje idé.

  Röstningsstart

  Vid röstningsstart får alla de som lämnat in idéer möjlighet att presentera dessa muntligt på ett möte i området. Idéerna presenteras även på webben.

  Röstning

  Det är arbetsgruppen som beslutar om hur röstningen ska gå till och när den börjar. Någon form av registrering kommer att krävas för att få rösta.

  Genomförande

  Efter att några idéer har vunnit omröstningen kommer projekten att genomföras. Av vem och hur de vinnande idéerna genomförs har bestämts under verifieringen. Under genomförandet stöttar kommunen de vinnande förslagen med rådgivning eller mindre utföranden om det var överenskommet.

  Uppföljning

  Pilotprojektet avslutas med en uppföljning. Under denna period samlas invånarnas, tjänstepersonernas och politikernas erfarenheter in. Erfarenheterna från det första året kan komma att påverka upplägget för de kommande åren.

  Under efterföljande år ska ett antal möten hållas i det geografiska området. Mötena syftar dels till att utvärdera vad som gått bra eller mindre bra, dels till att samla ihop de idéer som inte gick vidare i omröstningen och se om de kan genomföras på annat vis.

  Utvärdering

  Efter den första medborgarbudgetprocessen är det viktigt att utvärdera vad resultatet av pilotprojektet har blivit. Utvärderingen kan ske både genom enkät och minst ett uppföljande stormöte i bygden under efterföljande år. Utvärderingen av det första året ska presenteras för kommunstyrelsen.

  Resultatet tas om hand i medborgarbudgetprocessen efterföljande år. För att projektet ska bli så bra som möjligt är det viktigt att processen är levande och att det finns möjlighet till förändringar i arbetssätt.

 4. Arbetsgrupp för medborgarbudget

  Arbetsgrupp för medborgarbudget består av fem representanter som utses via röstning bland invånarna i respektive område, samt tre politiker.

  Personerna i arbetsgruppen ska se till hela områdets bästa och arbeta för att processen blir så bra som möjligt. Arbetsgruppen deltar i att behandla de förslag som kommer in och hjälper till att sprida information lokalt.

  Lokal arbetsgrupp för område 5, 2022-2023, består av följande:

  Hugo Berglund, 14 år, Bärby Äng

  Hugo vill skapa attraktiva och inkluderande utemiljöer för barn och ungdomar där människor från olika bakgrunder kan mötas. Hugo tycker att det är viktigt med fler gemensamma ytor för invånare på landsbygderna som bidrar till sociala möten samt ökad inkludering för alla åldrar. 

  Karl Jungward, 34 år, Danmark

  Karl tycker barnperspektivet är viktigt och tycker om natur och friluftsliv och brinner för dessa frågor.

  Linn Hjertton, 36 år, Almunge

  Linn tycker barn- och ungdomsfrågor är viktigt och har varit aktiv i Almunge idrottsklubb.

  Micael Rydstedt, 60 år, Knutby

  Micael har arbetat för lokal utveckling under många år, både lokalt i Knutby och i länet genom bland annat Leader Upplandsbygd och Hela Sverige ska leva. Idag arbetar Micael framför allt med byggande av hyreslägenheter på landsbygden.  

  Per Lundberg, 70 år, Länna

  Per är föreningsaktiv som bland annat har varit med och startat Länna byalag. Han har haft ansvar för Kopphagen, bland annat bygget av dansbanan. Per tycker att lokalt engagemang är viktigt. 

  Sofia Krafft, 48 år, Bärby Äng

  Sofia vill vara med i arbetet med medborgarbudget och lyfta fram goda idéer som gör det vardagsnära livet i stråket mera hållbart ur olika perspektiv. Sofia tycker det är viktigt att man ska kunna röra sig tryggt till meningsfulla aktiviteter. 

  Politisk representation:

  • Anders A Aronsson (L), ledamot, Uppsala kommuns landsbygdsberedning
  • Ander Dahlin (C), vice ordförande, Uppsala kommuns landsbygdsberedning
  • Ulrik Wärnsberg (S), ordförande, Uppsala kommuns landsbygdsberedning

  Arbetsgrupp för område 1

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 1 (Järlåsa, Vänge, Södra Hagunda).

  Moa Geidnert, Vänge, 14 år (Vänge)

  En fråga Moa tycker är viktig är att alla ska ha en möjlighet för socialt umgänge. Till exempel en lokal som kan hyras, med ordentligt kök och förvaring. Ungefär som en bygdegård. Moa kan också representera ungas vilja.

  Ola Carell, Balingsta, 29 år (Södra Hagunda)

  Ola är driven, engagerad och ser inga hinder. Han har arbetat med projekt såväl professionellt som i ideella föreningar.

  Karin Cleve Ettemo, Dalby, 47 år (Södra Hagunda)

  Karin är engagerad till att förbättra för boende i området samt locka fler ut på landet. Det behövs smartare kommunikationsmöjligheter, bättre möjligheter till att använda cykel som transportmedel, hållbara lösningar för att lokalt främja fysisk aktivitet utomhus/inomhus året runt, både för barn och vuxna. Alldeles för många sitter inne om kvällarna eller skjutsar sina barn till/från aktiviteter i stan. Eftersom Karin arbetar på kommunikationsstaben i kommunen och har hon viss insyn i och förståelse för olika arbetsprocesser och vikten av delaktighet i utvecklingsarbeten.

  Cecilia Kärnbo, Ramstalund, 52 år (Södra Hagunda)

  Jag jobbar som översättare och stortrivs i Ramstalund, där jag har bott i dryga tio år. Jag vill gärna vara med och jobba för att det här pilotprojektet ska bli en framgång som stimulerar lokalt engagemang och verkligen ger invånarna möjlighet att påverka sin närmiljö. Är själv ingen idéspruta men bra på att analysera, strukturera och kommunicera andras idéer!

  Malin Hellblom, Järlåsa, 47 år (Järlåsa)

  Malin har en god lokal förankring och är känd och omtyckt i Järlåsa. Hon har länge varit engagerad i "Järlåsa i samverkan" och är van vid utvecklingsarbete och bygdeutveckling.

  Arbetsgrupp för område 2

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 2 (Björklinge, östra och västra Bälinge).

  Louise Wåhlin, 32 år (Bälinge)

  Arbetar som projektledare för servicepunkt Bälinge och träffar många i området. Har ett driv och engagemang att förändra och förbättra Bälinge.

  Sebastian Brand, 33 år (Västerbo, Bälinge)

  Engagerad, idérik och med stort kontaktnät i Bälinge/Åkerlänna/Oxsätra. Bra teoretisk utbildning som gör att Sebastian lätt kan sätta sig in i nya uppgifter och ändå se helheten. Bra på att prioritera. Mitt i livet med små barn och familj. Erfarenhet av och utflyttad till landsbygden och därmed med nya ögon kan se behov och möjligheter som finns i Landsbygdsutvecklingsfrågor.

  Gerth Suber, 69 år (Oxsätra)

  Har ett stort intresse för landsbygdsfrågor i stort och min hembygd. Vill kunna påverka beslut som rör min hembygd för att kunna skapa en bra miljö. Miljön är ett av de största hoten vi har framför oss. Allmän intresse i dessa frågor.

  Caroline Smedberg, 53 år (Björklinge)

  Jag har blivit framröstad av personalen på Björklinge-Skuttunge-Viksta församlingars arbetsplats (också min arbetsplats). Jag arbetar och bor i bygden och känner att det är viktigt att få vara med och påverka.

  Cecilia Dokken, 40 år (Björklinge)

  Jag vill gärna engagera mig i min landsbygd och få vara med att påverka samt utveckla den till något nyttigt för gammal som ung. Jag tror på blandning av grupper och olika typer av mötesformer. Även om det skulle vara utveckling av badplats, utebio, bokklubb eller pendlarparkering.

  Politisk representation

  • Helena Nordström-Källström (MP)
  • Hans Nordström (C)
  • Therez Almerfors (M)

   

   

  Arbetsgrupp för område 3

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 3 (Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp).

  Mia Hedström, 54 år (Vattholma)

  Mia har ett stort intresse för träning och är engagerad i ortsbornas hälsa och välmående. Hon brinner för att utforma miljön i bygden så att alla mår bra och trivs.

  Fredrik Westergren, 45 år (Vattholma)

  Fredrik är en eldsjäl som har stort engagemang i ungdomar genom Wattholma IF, Wattholma kultur och hembygdsförening och genom olika evenemang i bygden. Fredrik har stor kunskap om närområdet, både kring sådant som rör nutid som dåtid.

  Susanne Andersson, 50 år (Skyttorp)

  Susie är en driven person som bland annat har lett och utvecklat Skyttorpdagen under sju år och är aktiv i Ärentuna scoutkår.

  Markus Cifuentes, 37 år (Skyttorp)

  Markus är engagerad i Skyttorp som ordförande i församlingsrådet via svenska kyrkan och har ett barnfokus på utvecklingsfrågorna.

  Sofi Pahlin, 42 år (Storvreta)

  Sofi är engagerad i Friluftsfrämjandet Storvreta. Hon har ett stort nätverk och lägger ner mycket ideell kraft för en levande bygd. Sofi var den som drev förra årets utomhusbio i Storvreta.

  Politisk representation

  • Jonas Segersam, KD
  • Anders A. Andersson, L
  • Tobias Smedberg, V

  Arbetsgrupp för område 4

  Nedan kan du läsa om representanterna i arbetsgruppen för område 4 (Vaksalabygden, Södra Rasbobygden och Norra Rasboby).

  Karin Aldin, 30 år (Rasbo)
  Karin har tidigare erfarenheter av olika utvecklingsprojekt inom flera områden. Hon är relativt nyinflyttad i området men har visioner för vad som saknas och kan utvecklas för att göra bygden mer komplett.

  Helena Andersson Bomander, 49 år (Rasbo)
  Helena bedriver sedan 2019 kulturverksamhet i egen regi med sin bas i Lejsta. Hon är tonårsförälder och intresserad av hur man tillsammans med andra medborgare kan gynna trivsel och trygghet samt hur man kan göra Rasbobygden intressant för besök till kulturverksamhet.

  Gustav Ek, 49 år (Tuna)
  Gustav är intendent på Stavby skola. Han har varit med och utvecklat, agerat ”bollplank” vid uppförandet av Stavbygropen liksom vandringsleden samt har ett brett nätverk inom föreningslivet.

  Linnéa Nordenås, 33 år (Rasbokil) 
  Linnéa Nordenås är en relativt nyinflyttad småbarnsförälder som arbetspendlar till Uppsala. Förutom att hon aktiv i Rasbokils bygdegårdsförening, tror hon på en levande bygd och att de som bor där kan bidra med positiv kraft för såväl utveckling som att bevara det som är gott.

  Micael Tallberg, 68 år (Vaksala)
  Micke är vice ordförande i Vaksala hembygdsförening och har tidigare jobbat inom skolväsendet. Förutom att han är engagerad i barn- och ungdomsfrågor, så är han initiativrik och samhällsintresserad. Han är en målinriktad, problemlösare med stort intresse för hembygden Vaksala.

  Politisk representation

  • Hans Nordström (C)
  • Helena Nordström (MP)
  • Tobias Smedberg (V)
 5. Skicka in ditt förslag

  Sista datum att skicka in idéer och förslag för område 5 var 1 oktober 2022.

 6. Regler för förslagen

  För att skicka in en idé måste du måste bo i det aktuella området. Tänk på att idéerna måste vara lagliga och tillgängliga för allmänheten.

  Till nytta för många

  Pengarna ska användas till något som är till nytta för många och de förslag som genomförs ska vara tillgängliga för allmänheten. Förslaget du lämnar in kan därför inte vara något som bara du eller en enskild förening har glädje och nytta av. Därför granskas förslagen utifrån dess genomförbarhet, jämställdhets- och barnperspektiv innan röstningen börjar. Medborgarbudgeten ska resultera i något praktiskt genomförbart och som är till nytta för många.

  Hur pengarna kan användas

  Flera förslag kommer att dela på budgeten för att så många som möjligt ska få chansen att genomföra sina idéer. Arbetsgruppen i område 4 har beslutat att fördela budgeten jämt över de tre bygderna i Vaksala-, södra och norra Rasbobygden. Om flera förslag som liknar varandra lämnas in kan de komma att slås ihop. Om förslaget är en fysisk investering ska den kunna förvaltas i minst fem år.

  Projekten får inte innebära några kostnader efter att projekttiden är slut eller innebära nya driftkostnader för kommunen. Pengarna som används för att genomföra förslaget tillfaller inte den som lämnar in förslaget.

  Alla förslag granskas

  Innan ditt förslag går att rösta på kommer det att granskas av stadsbyggnadsförvaltningen för att bedöma och uppskatta kostnaden för förslaget, utifrån kommunens avtal. Saknar förslaget möjligheter för ett genomförande kan den lokala arbetsgruppen komma att se över om det finns andra lösningar för att kunna genomföra idén.

  För att det ska gå att rösta på förslaget måste det följa reglerna för medborgarbudgeten, och förslaget får inte bryta mot Uppsala kommuns policyer eller mot lagen. Det får heller inte innebära att något byggs på detaljplanerad mark.

  Exempel på förslag

  Här är några exempel på vad förslagen inom medborgarbudget kan handla om, men alla idéer är välkomna!

  • Småskaliga fysiska investeringar (till exempel lekplats, utegym, hundrastgård eller liknande)
  • event och arrangemang (till exempel konsert, fest, marknad eller liknande)
  • förstudie till ett större projekt
  • delfinansiering för att driva ett större projekt (till exempel via Upplandsbygd)
  • nya mötesplatser och ökad samverkan för lokal utveckling
  • studiecirklar, workshops, skrivarstuga eller liknande.

  Förslag som inte har kunnat genomföras i tidigare områden

  De förslag som inte kunnat genomföras i tidigare områden har avsett projekt som redan är på gång eller tas med i annat arbete. Det kan även ha berott på att förslagen legat utanför budget eller kommunens beslutsområde, till exempel kollektivtrafik och en del cykelvägar som Region Uppsala eller Trafikverket ansvarar för. Förslag som inte följt riktlinjerna eller endast gagnar enskilda aktörer har inte heller kunnat genomföras.

  Fundera några extra varv kring detta för att forma din idé så bra och genomförbart som möjligt!

 7. Vinnande förslag

  Vinnande förslag i område 4

  Drygt 160  förslag lämnades in till medborgarbudgeten i Vaksalabygden, Södra Rasbobygden och Norra Rasbobygden. De fyra vinnande förslagen presenteras här.

  • Utegym med belysning i Rasbokil.
  • Beachvolleybollplan i Tuna.
  • Belysning i Gåvsta.
  • Grill- och samlingsplats i Lindbacken.

  Norra Rasbobygderna

  I norra Rasbobygderna vann förslaget om att ge ett stöd till Rasbokils nya bygdegårdsförening och Kilens If för att genomföra ett utegym med belysning vid Rasbokils bygdegård. Bygdegården utgör en central mötesplats för många Rasbokilsbor.
  Kostnad: 82 730 kronor.


  Det andra förslaget som vann i norra Rasbobygderna var att ge ett stöd till Tuna 4H och Tuna föräldraförening för att genomföra en beachvollybollplan i anslutning till fotbollsplanen i Tuna som är en central mötesplats för många Tunabor. Fler har fått upp intresset för sporten och detta kan användas av både barn och vuxna.
  Kostnad: 82 730 kronor.


  Södra Rasbobygderna

  I Södra Rasbobygderna vann förslaget om att genomföra belysning över utegymmet och pulkabacken vid Gåvsta Skola. Detta för att kunna nyttja utegymmet och pulkabacken under kvällstid. Ett förslag som både gynnar stora och små i området.
  Kostnad: 165 460 kronor.


  Vaksala

  I Vaksala var antalet röster väldigt jämt mellan förslagen[GR1] [GK2] . Vinnare blev slutligen ett stöd till Lindbackensamfällighet för att anlägga en grill- och samlingsplats intill lilla lekparken i Lindbacken. Förslaget som omfattar ett vindskydd, en grillplats och bänkar skapar möjligheter att samlas och värma sig under årets kalla dagar.
  Kostnad: 165 460 kronor

  Vinnande förslag i område 3

  Över 275 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i Storvreta, Skyttorp, Gamla Uppsala och Vattholma. De tre vinnande förslagen presenteras här.

  • Rensning av Fyrisån vid Storvreta  
  • Utegym i Vattholma
  • Cykelpump i Skyttorp.

  Pressmeddelande om de vinnande förslagen

  Rensning av Fyrisån

  Plats: Ekeby kvarn och Enstadammarna. Insatsen har genomförts utifrån ett åtgärdspaket med fokus på röjning och rensning av fallna träd och sly vid Ekeby kvarn och Enstadammarna. Vi har även gjort punktinsatser på några platser på sträckan mellan Ensta och Ekeby. Utöver detta har den årliga vassklippningen genomförts inom ramen för Fyrisåns vattenförbunds verksamhet. Allt arbete är genomfört med gott resultat för framkomligheten och med hänsyn till biologisk mångfald i och i anslutning till ån, exempelvis utifrån häckande fåglar och lekområden för fisk.
  Kostnad: 160 000 kronor
  Motivering: Det behövs upprensning av Fyrisån vilket skulle vara till nytta för friluftsaktiviteter, exempelvis kanot.

  Utegym i Vattholma

  Plats: Vattholma i närheten av fotbollsplan.
  Kostnad: 350 000 kronor
  Motivering: Vi vill ha ett utegym i Vattholma för ett hälsosammare liv och utan att behöva transportera oss längre sträckor.

  Cykelpump i Skyttorp

  Plats: Skyttorp i närheten av stationen.
  Kostnad: 50 000 kronor
  Motivering: Vi vill ha en cykelpump i närheten av stationen då den ligger centralt i bygden.

  Vinnande förslag i område 2 

  Över 240 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i östra och västra Bälingebygden och Björklingeområdet. 4 juni 2020 presenterades resultatet och de vinnande förslagen är

  • hjärtstartare vid Nolmyra bygdegård
  • parkbänkar i Bälinge, Björklinge och Oxsätra
  • träscen vid Långsjön i Björklinge
  • belysning vid lekpark i Lövstalöt
  • komplettera utegymmet i Bälinge.

  Pressmeddelande om de vinnande förslagen

  Hjärtstartare

  Plats: Nolmyra bygdegård, utomhus.

  Kostnad: 28 000 kr

  Beskrivning: Defibrillator med väggskåp för utomhusbruk att använda vid hjärtstopp.

  Motivering: Vi vill sätta upp en hjärtstartare på utsidan av vår bygdegård. Då finns den tillgänglig för alla som bor här och kan vara till hjälp om något händer. Eftersom vi bor cirka 17 km från brandstationen i Björklinge skulle detta vara ett bra komplement.

  Parkbänkar

  Plats: Bälinge, Björklinge, Oxsätra

  Kostnad: 90 000 kr

  Beskrivning: Det här förslaget innebär att det anläggs två nya bänkar i Bälinge, Björklinge och Oxsätra. Totalt sex bänkar.

  Motivering: Flera parkbänkar så att det finns möjlighet att sitta ner och vila under en promenad till exempelvis vårdcentralen. Flera bänkar skulle öppna upp världen för de som inte kan gå ut i dagsläget på grund av rädsla att inte kunna orka gå hela vägen i ett sträck.

  Träscen vid Långsjön

  Plats: Sandviksbadet.

  Kostnad: 300 000 kr

  Beskrivning: En träscen för allsång och dans vid Långsjön. Fungerar också som trädäck för att sola eller ha picknick på.

  Motivering: En scen innebär möjlighet till återupplivning av projekt 'Musik vid Långsjön'. Det går att genomföra musikkvällar spontant och planerat. Alla kan använda den. Naturlig samlingsplats, särskilt sommartid. Främja kulturutövning hos unga.

  Belysning vid lekpark

  Plats: Lövstalöt

  Kostnad: 150 000 kronor

  Beskrivning: Belysning på en lekpark i Lövstalöt.

  Motivering: Vi har två bra lekplatser för barn i olika åldrar i närheten av Västra Lövstalöt och massor av barn. Ena lekplatsen har begränsad kvällsbelysning. Den andra saknar belysning helt. Det begränsar möjligheterna för utelek kraftigt under stora delar av året och uppmuntrar stillasittande aktiviteter inomhus. Kvällsbelysning som lyser upp hela lekplatsområdet på båda lekplatserna skulle innebära betydligt förbättrade förutsättningar för hälsa och välmående för Lövstalöts alla unga invånare.

  Komplettera utegym i Bälinge

  Plats: I elljusspåret i Bälinge

  Kostnad: 300 000 kr

  Beskrivning: Komplettering av det befintliga utegymmet i elljusspåret i Bälinge med fler maskiner.

  Motivering: Fysisk träning är till nytta för alla, ung som gammal och att kunna göra det under roliga former och tillsammans med andra. Det skapar en form av gemenskap. Det kan komma till nytta för ungdomar och äldre som inte har något att göra och vara en inspirationskälla till nyttig träning och att börja träna.

  Vinnande förslag område 1

  2018 utsågs tre vinnande förslag i område 1, Järlåsabygden, Vängebygden och södra Hagundabygden. Sammanlagt röstade 817 personer.

  • Utegym i Hammarskog
  • Belysning på lekplats i Vänge
  • Gemenskapsyta i Skogstibble

  Läs pressmeddelande om de vinnande förslagen  

  Utegym i Hammarskog

  Hammarskog är mycket välbesökt och många har det som träningsplats, året runt. Ett utegym skulle komplettera utbudet. Det placeras lämpligtvis intill parkeringen, där det idag finns några bänkar, i direkt anslutning till slingan. Utegymmet kommer att utformas av kommunen tillsammans med den som lämnade in förslaget.

  Slutfasen av utegymmet genomförs i november, redskapen levereras vecka 48, 2019

  Kostnad: 300 000 kr

  Belysning på lekplats i Vänge

  Önskar belysning vid lekplatsen High Chaparall, vintertid blir det kolsvart tidigt på eftermiddagen. Tror det skulle leda till att man utnyttjar High Chaparall mer. Tack vare belysningen kan den användas mer under kvällstid och som pulkabacke under vintertid.

  All belysning är nu på plats vid lekplatsen.

  Kostnad: 150 000 kr

  Gemenskapsyta i Skogstibble

  En plats för gemenskap i centrum i Skogstibble bredvid kyrkan vid Sockenstugan. Det utökas hela tiden med barnfamiljer i Skogstibble. Boulebana, staket, sandlåda, fasta utemöbler, lekstuga, grillplats och utökad gräsmatta ingår i förslaget.

  2019 gjordes markplanering och gräs såddes. 2020 kommer lekutrustning, grillplats, nya bänkar, boulebana, belysning och buskar att komma på plats.

  Kostnad: 200 000 kr

 8. Kontakt

  Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter om du har frågor som rör landsbygdsutveckling. 

  Telefon: 018-727 00 00

  Telefontid: måndag - torsdag, 9.00-12.00. 

  E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

  Hantering av personuppgifter
  Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppsala kommun hanterar eventuella personuppgifter i e-postkommunikation i enlighet med dataskyddslagstiftningen. 
  Läs mer om hur Uppsala kommun hanterar personuppgifter.