Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Utvecklingsplan Gränbyparken

Här kan du läsa mer om vad som pågår i parken och vara med och tycka till.

granbyparken01.jpg

Det händer mycket i Gränby. Områdena runt Gränbyparken utvecklas – med nya bostäder, en ny isarena på sportfältet och ett utvecklat handelsområde. Samtidigt som området växer, ökar behovet av bra kopplingar mellan områdets olika delar och en utveckling av Gränbyparken som levande och attraktiv park för områdets närboende och besökare.

Gränbyparken utgör en viktig resurs för hela Uppsala och fyller redan idag flera viktiga funktioner för närboende, skolelever och andra besökande. I takt med att bebyggelsen runt omkring utvecklas kommer värdet och behovet av grönområdet att fortsätta öka vilket gör att parken har en viktig potential att fortsätta utvecklas som ett centralt sammanlänkande nav för stadsdelen.

Vi arbetar med fem mål för utvecklingen av parken, den skall vara trygg och attraktiv och det skall vara en park fylld med upplevelser, idrott och kultur. Parken skall ha lek- och aktivitetsmiljöer och skall vara samtida värdig den växande staden och ett grönt nav för östra Uppsala.

 

Utvecklingsplan Gränbyparken

Syftet med utvecklingsplanen är att ge en helhetsbild av parken, med övergripande strategier för hur området kan utvecklas över tid. Planen ska fungera som kommunikations-och beslutsunderlag för hur arbetet med att utveckla Gränbyparken och dess olika delar ska fortgå, och har särskilt fokus på barn och unga samt en trygg och trevlig utemiljö. Utvecklingsplan Gränbyparken avgränsas till att omfatta den kommunala park-och naturmarken i den södra delen av Gränbyparken som idag redan är en välbesökt och omtyckt park.

Parken används flitigt idag ochär en tillgång för många i närområdet. Gränbyparken är en attraktiv park och har de rätta förutsättningarna att utvecklas till en ännu större tillgång för hela Uppsala. Redan idag tillför parken stora kvaliteter som med rätt planering och vidareutvecklingkan möta även framtidens behov.

Det är viktigt att utvecklingen redan från början tar hänsyn till och uppfyller alla de krav och behov som bör finnas på en park i ett aktivitets-och rekreationsområde för en växande stad. Målbilden för Gränbyparken är anpassat efter dagens behov och utveckling men med avsikt att kunna möta framtidens anspråk och behov. Tyngden i den östra delen ligger i att bevara de befintliga strukturerna men förstärka parken och utveckla parken

Nu inleds en tid där alla får lämna synpunkter på utvecklingsplanens innehåll.

Under sommaren 2021 kommer förslaget till utvecklingsplan att finnas tillgänglig nedan och svara på frågeformuläret för att lämna synpunkter.

Förslaget kommer också att finnas tillgängligt i skolor och förskolor i området för barn och unga att tycka till om.

Efter avslutad dialog kommer synpunkterna att sammanställas och handlingsplanen revideras. Uppdaterad information kommer finnas här på webbplatsen.

Läs utvecklingsplanen (PDF, 18 MB)
Tyck till om utvecklingsplanen

 

Gränbyleden

Bygget av Gränbyleden pågår. En gång- och cykelled som går från Kvarntorget via Gränby sportfält och till Gränbystaden. Där vi gör det smidigare och enklare för dig som går eller cyklar att ta dig fram.

Vi gör den befintliga leden bredare, den får ny beläggning, ny belysning och blir prioriterad vid halkbekämpning och snöröjning. Vi kommer också att placera ut nya parksoffor, sopkärl och cykelpumpar. Under arbetet ses omkringliggande miljöer över. Det betyder att vi bland annat tar bort och tillför ny växtlighet.

 

Tidplan Gränbyleden

Gränbyleden anläggs av Uppsala kommuns egen regi. Vi började arbetet med etapp ett i januari 2021. Etapp ett är sträckan mellan Kvarntroget/Torkelsgatan och Tycho hedens väg. Den första etappen väntas vara färdig till sommaren 2021. Hösten 2021 börjar vi arbeta med de olika delarna i Gränbyparken, från Tycho Hedens väg och norröver. Hela leden beräknas vara färdig under vintern/våren 2022.

Medan vi bygger kommer vi att behöva stänga av leden för gång- och cykeltrafikanter i vissa perioder.

 

Pulkakulle

I Parkens norra del planeras för en ny större kompletterande pulkakulle. Projektering av höjden samt tillstånd planeras vara klar till sommaren 2021. Pulkakulle planerar att anläggas under hösten 2021.

pulka.jpg

 

Medborgardialog 2017

Under sommaren 2017 jobbade Uppsala kommun med att ta fram ett underlag för hur Gränbyparken ska utvecklas och stärkas som park och mötesplatsmed hjälp av medborgardialog och synpunktsinsamling. Syftet med de genomförda medborgardialogerna och synpunktsinsamlingen har varit att samla in information om hur parkens kvaliteter som en plats för aktivitet, lugn och möten mellan människor kan bevaras och utvecklas i samstämmighet med parkbesökarnas behov och önskemål. Undersökningens resultat bygger på ett underlag som består 266 synpunkter och utvecklingsförslagfrån medborgardialoger och synpunkt insamling. Utöver detta har 89 synpunkter och förslag inkommit från Liljeforsskolan. Det som kan sägas om de som har deltagit i undersökningen är att de är en blandad grupp där barn och personer i medelåldern, under 30 år till 64 år och äldre har en stark representation. Utifrån de observationer som tjänstepersoner gjort på platsen under sommaren är det just de grupperna som ofta besöker parken.

 

Tidplan

  • 2021-2022 Projektering av parkens delar
  • 2021 Gränbyleden anläggs
  • 2021 Pulkakulle anläggs