Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019–2021 samt tillsynsplanerna enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

Inriktningsmål 

Inriktningsmålen är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:

 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.
 3. Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart.
 4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.
 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.
 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.
 7. I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.
 8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.
 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål:

 1. Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 2. Stärkt krisberedskap.
 3. Vi har en god livsmiljö i Uppsala kommun.
 4. Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.
 5. Vi förbättrar våra vattenmiljöer och skyddar grundvattnet.
 6. Vi har giftfria och slutna kretslopp.
 7. Vi har en god och jämlik hälsa i Uppsala kommun.
 8. Nämndens verksamhet utvecklas i dialog med de vi möter i tillsyn, kontroller och förrättningar.
 9. Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.
 10. Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.
 11. Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare.