Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget äldrenämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den listar förutsättningar och uppdrag utifrån Mål och budget 2018–2020 och presenterar nämndens prioriteringar.

Sammanfattning

Äldrenämnden medverkar i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av nedsatt funktionsförmåga. Nämnden arbetar främst utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre. 

Inriktningsmål

Inriktningsmål är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.

Verksamhetsplanen innehåller följande inriktningsmål:
 • Äldrenämnden ska använda sina ekonomiska resurser på ett hållbart sätt.
 • I Uppsala ska det finnas en mångfald av boendeformer för äldre, och äldre ska så långt som möjligt kunna leva ett självständigt liv i den egna bostaden.
 • Äldreomsorgen i Uppsala kommun ska vara ett föredöme, där brukare ska uppleva att de får omsorg av god kvalitet.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policyer.

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål: 

 • Äldrenämnden ska ha en ekonomi i balans.
 • Äldrenämnden ska vara en part som bidrar till närings- och föreningslivets utveckling.
 • Äldrenämndens ska ha en verksamhet där kvinnor och män har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv.
 • Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i för äldre.
 • Äldre ska ha god tillgång till rekreation, boende och samhällsservice i stad och på landsbygd.
 • Äldrenämnden ska bidra till att målen i kommunens miljö- och klimatprogram uppfylls.
 • Uppsala ska vara en bra kommun att åldras i.
 • Uppsala ska vara en kommun fri från diskriminering och social exkludering av äldre.
 • Skillnader i levnadsvillkor och skillnader i möjligheter till deltagande i samhällslivet bland äldre ska minska.
 • I Uppsala ska det finnas en mångfald av boendeformer för äldre.
 • Äldre invånares egnas resurser ska tas tillvara och de ska kunna leva ett oberoende liv.
 • I Uppsala ska möjligheterna till stöd, vård och omsorg vara jämlika och jämställda.
 • Äldre invånare ska få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov.
 • Äldrenämndens egenregiverksamhet ska vara en förebild vad det gäller att kostnadseffektivt tillhandahålla vård och omsorg med hög kvalitet.
 • Uppsalas äldre invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Äldrenämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Uppdrag 

Uppdrag handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.

Verksamhetsplanen innehåller följande uppdrag: 

 • Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.
 • Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.
 • Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.
 • Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.
 • Ta fram en långsiktig investeringsplan.
 • Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.
 • Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.
 • Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.
 • Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.
 • Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.
 • Öka återvinningen och en säker återanvändning.
 • Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
 • Ta fram en strategisk plan för att växla till närodlade råvaror och ekologisk mat i kommunens verksamhet. 
 • Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.
 • Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.
 • Öka möjligheten till inflytande och egenmakt så att stöd och insatser bättre motsvarar behoven. 
 • Utveckla det förbyggande arbetet för psykisk hälsa. 
 • Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 
 • Utveckla de särskilda boendeformerna.
 • Utveckla metoder för att säkra en jämställd biståndsbedömning. 
 • Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.
 • Utred villkor samt finansiering för, möjliga partnerskap och tillgänglighet till anpassad friskvård.
 • Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK.
 • Fortsätta genomförandet av heltidsreformen.
 • Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.
 • Delade turer ska motverkas.
 • Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.
 • Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.
 • I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.