Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Inledning

Plan- och byggnadsnämnden har en mycket positiv inställning till solenergi och vill att
så många byggnader i Uppsala kommun som möjligt kan utrustas med solceller och
solfångare. För att möjliggöra detta ytterligare i de fall det skulle krävas bygglov eller
anmälan har Plan- och byggnadsnämnden beslutat att ingen avgift ska tas utför
eventuell prövning.

Utgångspunkten i Uppsala kommun är att solceller och solfångare ska kunna
installeras utan bygglov eller anmälan. Trots denna utgångspunkt styr plan- och
bygglagen i vissa fall där det behövs en prövning för att se om det är möjligt med
hänsyn till bland annat kulturhistoriska aspekter eller om byggnadens yttre utseende
avsevärt påverkas. I denna riktlinje förtydligas när det eventuellt krävs bygglov eller
anmälan, men också hur det i största möjligaste mål går att bevilja dem.

Syfte

Syftet med denna riktlinje är att vägleda dig som vill ha solceller eller solfångare på din
byggnad. Då det är plan- och bygglagen som styr om det krävs bygglov eller anmälan
syftar även denna riktlinje till att tydliggöra vilka delar som behöver undersökas innan
det går att sätta upp solceller eller solfångare utan prövning.

Ansvar

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för attriktlinjen för bedömning av solceller och
solfångare efterlevs. Plan och byggnadsnämndens ansvarsområde är allt som rör planoch bygglagen (plan och bygglag 2010: 900). Solceller och solfångare behöver hanteras
inom plan- och bygglagens ramar.

Så vet du om du kan sätta upp solceller eller solfångare utan bygglov

Generellt sett krävs inte bygglov eller anmälan för solceller eller solfångare om:

 • solceller eller solfångare följer bestämmelserna i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse,
 • solceller eller solfångare inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • solceller eller solfångare monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och följer byggnadens form eller monteras fristående på marken
 • solceller eller solfångare monteras utanför ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.

Samtliga av dessa kriterier behöver då uppfyllas för att det inte ska krävas bygglov eller anmälan. För att vägleda hur du kan veta om du kan sätta upp solceller eller solfångare utan bygglov eller anmälan finns nedanstående steg som hjälp. I fall där det krävs bygglov eller anmälan finns också tips hur dessa skulle kunna godkännas så att så många som möjligt kan sätta upp solceller och solfångare i Uppsala kommun.

 1. Det första som du behöver titta på är om byggnaden och din fastighet styrs av en detaljplan eller områdesbestämmelser. Det gör du genom att söka på din fastighetsbeteckning i Uppsalas kommunkarta . Om det styrs av en detaljplan eller områdesbestämmelser kan du ta del av dem via Uppsala kommuns hemsida under Beställ ritningar och allmänna handlingar
 2. Om byggnaden ligger inom ett detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser kan den vara skyddad genom dessa bestämmelser vilket kan göra att det krävs bygglov eller anmälan för att sätta upp solceller eller solfångare. Oftast krävs det en bygglovsprövning om solcellerna påverkar att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens utsida ändras på annat sätt. Bara för att det krävs bygglov betyder det inte att du automatiskt inte kommer kunna sätta upp solcellerna/solfångarna som du vill, utan att det behöver prövas för att hitta den bästa lösningen.
 3. Om solcellerna inte följer bestämmelserna i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse behöver bygglov sökas. I dessa fall kan ett bygglov med liten avvikelse vara aktuellt, vilket gör att det går att bevilja. Det kan till exempel vara att bestämmelserna styr att det bara får vara röda tak i ett område och solcellerna som sätts utanpå är svarta. I detta fall behövs bygglovsprövningen för att se om det går att godkänna. Oftast kan utanpåliggande svarta solceller på en del av taket godkännas som liten avvikelse, då dessa inte ändrar ursprungliga takets färg. I detaljplaner kan det också finnas en begränsning hur hög byggnaden får vara. Om taket på byggnaden redan idag har nått maxhöjden kan solcellerna eller solfångarna göra att maxhöjden överskrids. Då måste det prövas som en liten avvikelse från detaljplanen i en bygglovsansökan. Då solcellerna inte brukar vara så höga brukar detta gå att bevilja som en liten avvikelse. I dessa fall när en åtgärd inte följer bestämmelserna och en liten avvikelse prövas tillfrågas grannar för att yttra sig om avvikelsen. Detta tas med i bedömningen och gör att handläggningen av ärendet tar längre tid. 
 4. Du behöver också söka bygglov om byggnaden som du vill sätta solceller eller solfångare på är värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.Detta är för att kunna bedöma om åtgärden kan utföras utan att exempelvis den värdefulla kulturmiljön vi har i Uppsala kommun påverkas på ett negativt sätt. I denna typ av område får byggnaden eller området inte förvanskas. I detta fall kan solcellerna behöva anpassas till byggnaden för att ett lov ska kunna beviljas. Bygglovsenheten kan hjälpa dig att försöka hitta en lösning som både ger bra energi, men som också passar in i stadsbilden. Det kan till exempel röra sig om att: solcellerna placeras på ett takfall in mot en sluten gård för att synas mindre, solcellerna placeras på den övre delen av ett mansardtak eller att solcellerna/solfångarna är integrerade som takbeläggning.
 5. Om solcellerna eller solfångarna monteras fristående på marken krävs inte bygglov eller anmälan. 
 6. Om solceller eller solfångare ska sättas upp på ett flerbostadshus, kontorshus eller liknande och anläggningen påverkar byggnadens brandskydd eller byggnadens bärande konstruktion krävs anmälan. Till din anmälan behöver du skicka in en brandskyddsbeskrivning som visar att du uppfyller gällande brandskyddskrav. Brandförsvaret har tagit fram anvisningar för hur solcellsanläggningar ska vara utformade för att det ska uppfylla de kraven, det går att läsa mer på deras hemsida . Du behöver också skicka in handlingar som visar att din byggnad klarar den ökade belastningen av anläggningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också anvisningar att följa. På enbostadshus krävs aldrig anmälan för solceller eller solfångare. 
 7. Om solcellerna monteras inom eller i anslutning till ett område som är av riksintresse för totalförsvaret, rådfrågar plan- och byggnadsnämnden totalförsvaret och lov beviljas i enlighet med deras svar. I kommunens översiktsplan redovisas riksintresse för totalförsvaret som du hittar på kommunens hemsida.
 8. Om bygglov eller anmälan krävs för solceller eller solfångare kan du ansökan via Bygglovhjälpen som guidar dig steg för steg i din ansökan. När det gäller ansökningar eller anmälningar för solceller eller solfångare tas ingen avgift ut för handläggningen av det ärendet.
 9. I vissa fall inom skyddade områden kommer det inte att gå att bevilja solceller eller solfångare.Det skulle exempelvis vara om det inte går att få till en lösning som inte påverkar en skyddad kulturmiljö. Om du känner dig osäker ta kontakt med bygglovsenheten i Uppsala kommun för vägledning.