Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris

Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2020-10-21

2020-10-21

Inledning

Jämställdhet är ett prioriterat område globalt, nationellt och i Uppsala kommun. I september 2017 undertecknade Kommunstyrelsen den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå - CEMR-deklarationen.

Riktlinjen är framtagen av Uppsala kommuns jämställdhetsråd på uppdrag av kommunstyrelsen.

Syfte

Syftet med Uppsala kommuns jämställdhetspris är att uppmärksamma inspirerande exempel och skapa incitament för verksamhetsutveckling genom att utveckla metoder och arbetssätt som främjar och stärker jämställdheten i Uppsala kommun.

Syftet med riktlinjen är att öka förståelsen för prisets syfte och processer och stärka stödet till verksamheter under nomineringsförfarandet.

Omfattning

Den här riktlinjen gäller för Uppsala kommunkoncern.

Verksamheterna nominerar sig själva via ansvarig chef genom ett ansökningsförfarande. Ansökan ska gälla det interna jämställdhetsarbetet.

Modell för jämställdhetspriset

Modellen är framtagen med utgångspunkt i grundprinciperna i riktlinjen för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun som beslutades av kommunfullmäktige i december 2016.

Pris

Priset består av ett diplom och 25 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete och kompetensutveckling.

Jury

Juryn består av det kommunala jämställdhetsrådet. För att lyfta fler nominerade väljer juryn ut tre finalister innan slutlig prismottagare utses. Rådet har även möjlighet att lämna ett hedersomnämnande till en verksamhet eller en person som inte kan nomineras till priset.

Kriterier för bedömning

Nominerade verksamheter ska kunna påvisa ett aktivt jämställdhetsarbete utifrån

 • Uppsala kommuns inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget,
 • CEMR-deklarationen, samt
 • Sveriges jämställdhetspolitiska mål och delmål.

Den nominerade verksamheten ska bidra till att främja och stärka jämställdheten i Uppsala kommun genom ett aktivt arbete som

 • engagerar och inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete,
 • ökar kunskapsnivån och medvetenheten om jämställdhet och dess positiva effekter,
 • motverkar fördomar, stereotyper och exkluderande normer om kön ur ett intersektionellt perspektiv, samt
 • visar på nytänkande samt är systematiskt och långsiktigt.

Utöver ovan nämnda kriterier utgår bedömningen av den nominerade verksamheten från

 • Mål- och budgetuppfyllelse, samt
 • genomgång och kontroll av synpunkter och klagomål, anmälningar.

Prisutdelning och kommunikation

Mottagare av priset tillkännages och priset delas ut årligen av jämställdhetsrådet i anslutning till den 8 mars.

Interna och externa kommunikationsinsatser görs i syfte att skapa publicitet och uppmärksamma pristagaren, de övriga finalisterna och ett eventuellt hedersomnämnande. Pristagaren och övriga finalister medverkar till spridningen av sitt arbete.

Definitioner och begrepp

Intersektionalitet belyser hur sociala kategoriseringar som kön, sexualitet, klass, ålder, funktionalitet, etnicitet, religion, trosuppfattning etc. förhåller sig till och samverkar med varandra.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma samhället och sina liv.

Normkritik handlar om att sätta fokus på normer som ger makt och att få syn på och ifrågasätta de normer som påverkar uppfattningar om vad som är normalt och önskvärt.

Lagbestämmelser och krav

Jämställdhetspolitikens övergripande mål (2005/06:155), nuvarande inriktningen av jämställdhetspolitiken (Skr. 2016/17:10) och diskrimineringslagen (2008:567).

Ansvar

Jämställdhetsrådet är ett samrådsorgan för kommunstyrelsen och ingående nämnder och styrelser med uppgift att öka medvetenheten om och arbetet med jämställdhet inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Jämställdhetsrådet har även till uppgift att förvalta priset och säkerställa att denna riktlinje följs på ett sådant sätt att det uppfyller riktlinjens intention och rådets föreskrivna övriga uppgifter. Rådet ansvarar för jämställdhetspriset och för att förvalta och sprida riktlinjen.

Relaterade dokument

Deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen)

 • Föreskrifter för jämställdhetsrådet i Uppsala kommun
 • Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun 2017-2019
 • HBTQ-kompetent jämställdhetsarbete
 • Kommunfullmäktiges mål och budget
 • Regeringens jämställdhetspolitiska mål
 • Uppsala kommuns hållbarhetspolicy
 • Uppsala kommuns program mot våld i nära relationer
 • Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun