Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Program

Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik

Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik innehåller kommunens mål och vad kommunens verksamheter ska tänka på för att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga, samt för att stärka deras delaktighet och inflytande. Genom barnkonventionen som är lag från och med januari 2020 har barn och unga dessutom rättigheter som kommunen måste följa.

Sammanfattning

Uppsala kommun står bakom Agenda 2030 och de 17 globala utvecklingsmål som antogs av FN och världens länder i september 2015. De globala målen innebär en världsomspännande vilja att förverkliga de mänskliga rättigheterna, förbättra människors liv och säkerställa en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Målen omfattar såväl arbete för att bekämpa fattigdom och hunger, för god hälsa och välbefinnande, för ökad jämlikhet och jämställdhet, som att stärka allas möjligheter till god utbildning och att skapa byggnader och ytor där alla känner sig välkomna.

För att säkra barn och ungas rättigheter och möjligheter att aktivt delta i arbetet för en hållbar värld har FN bland annat antagit barnkonventionen och ungdomsstrategin Youth 2030 – working with and for young people.

För att förverkliga de 17 globala målen, och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, är dagens barn och ungdomar viktiga. Samtidigt är deras möjligheter att tillvarata sina mänskliga rättigheter, och föra sin egen talan, begränsad under den större delen av uppväxten. Uppsala kommun har även sett att förutsättningarna och möjligheterna att vara delaktig i samhällsutvecklingen skiljer sig åt på olika håll i kommunen.

Genom Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik förstärker och tydliggör Uppsala kommun inriktningen för sitt långsiktiga arbete att genomföra Agenda 2030, att efterleva barnkonventionen och öka barn och ungas möjlighet att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Läs lättläst version, Barns rättigheter i Uppsala och världen

Handlingsplan

För att stärka arbetet att förverkliga Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik har kommunstyrelsen tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver mer konkret vilka åtgärder som kommunen ska genomföra för att uppnå målen i programmet.

Läs handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik