Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Vision

Denna policy anger kommunfullmäktiges övergripande politiska inriktning för IT-utveckling och digitalisering.

IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden och ökad öppenhet.

Med Uppsala kommuns invånare i fokus och ett kommungemensamt helhetsperspektiv, ger IT-utveckling och digitalisering kommunen förutsättningar att:

 • Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar
 • Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processen
 • Öppenhet, likabehandling och trygghet präglar kontakten med Uppsala kommun
 • Stärka innovationskraften för invånare och företag genom tillgängliggörande av kommunens informationsresurser
 • Höja kvalitén och öka effektiviteten i Uppsala kommuns verksamheter
 • Stärka Uppsala kommuns attraktionskraft som arbetsgivare genom IT-lösningar som främjar effektivitet, samverkan, delaktighet och öppenhet

Uppsala bidrar till nationella och regionala mål med digitalisering och är ett föredöme på att tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter.

Strategiska styrprinciper

Uppsala kommuns strategiska styrprinciper för IT-utveckling och digitalisering tillämpas med ett kommungemensamt helhetsperspektiv för förvaltningar, kontor, förtroendevalda och bolag. Styrprinciper finns för två områden:

 • Nytta för Uppsala kommuns invånare och företag samt stärkt demokrati och öppenhet
 • Tydliga och transparanta strukturer för IT-utveckling

Nytta för Uppsala kommuns invånare och företag samt stärkt demokrati och öppenhet

IT-utveckling och digitalisering är en avgörande faktor för hur framgångsrikt kommunen hanterar kommande samhällsutmaningar.

Styrprinciper för området:

 • Kommunen erbjuder samhällsservice i form av trygga och tillförlitliga digitala tjänster
 • Kommunen minskar miljöbelastning genom digitalisering och grön IT
 • Digitala tjänster utgår från behovet hos invånare och företag i kommunen
 • Digitala tjänster är lätta att hitta, enkla att använda, likartade och samordnade
 • Digitala tjänster främjar insyn, stärker delaktigheten och motverkar utanförskap
 • Kommunen tillgängliggör sina informationsresurser för vidare användning
 • Kompetens- och erfarenhetsutbyte med samverkanspartners inom och utom Sveriges gränser skapar nytta och höjer kvalitén i IT-utveckling och digitalisering

IT ska vara en katalysator i utvecklingen av nya möjligheter för medborgarna att nå kommunal service, exempelvis genom servicepunkter som bygger tillgänglighet och närvaro i hela kommunen.

Tydliga och transparanta strukturer för IT-utveckling

En kraftfull utveckling med minsta möjliga suboptimering förutsätter tydliga och transparenta strukturer för IT-utveckling. Dessa strukturer hanterar möjliga intressekonflikter mellan olika utvecklingsperspektiv.

Styrprinciper för området:

 • IT-kostnaderna är tydligt finansierade, transparenta och förutsägbara. Nyckeltal och analyser är tillgängliga för jämförelse med andra kommuner
 • Uppföljning av IT-relaterade kostnader och verksamhet sker samordnat med övrig verksamhetsuppföljning
 • IT-verksamhet och IT-personal är samordnad organisatoriskt i syfte att stärka förutsättningar för strategisk styrning och effektivitet
 • Kommunens IT-miljö, inkluderande system, projekt, leverantörer, avtal, och upphandling följer gemensamma processer för att optimera skalfördelar och verksamhetsnytta.
 • Verksamhetsutveckling är integrerat med IT-utveckling och sker processorienterat, det vill säga över organisationsgränser. IT-utvecklingsprocessen karaktäriseras av:
  • Kommungemensamma lösningar före verksamhetsunika
  • Maximera nyttan av tidigare gjorda investeringar
  • Lämplig nivå för informationssäkerhet enligt genomförd riskanalys
  • Standardiserade lösningar utvecklade på marknaden

Ansvar och uppföljning

Kommunstyrelsen har helhetsansvar för IT och dess nytta för invånare, företag och kommunal verksamhet samt den demokratiska processen.

Varje nämnd och styrelse ska, i sin verksamhetsplanering, aktivt verka för att digitalisering och IT-utveckling drivs i linje med policyn.

Kommunstyrelsen leder och samordnar tillämpning av Policyn för IT-utveckling och digitalisering och ansvarar för att i samband med kommunens årliga verksamhetsplanering göra en omvärldsbevakning och granskning av policyn. Syftet är att säkra att policyn fortsatt fyller sin roll som styrverktyg för IT inom Uppsala kommun.