Från och med 30 juli råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Översiktsplan 2010

Översiktsplanen redovisar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas. Den är också ett lokalt utvecklingsprogram om tillväxt, klimathot och social sammanhållning.

Dokument

Miljökonsekvensbeskrivning, översiktsplan 2010

PDF, 4 MB | Lyssna

Miljöbedömningen syftar till att integrera miljöaspekter i översiktsplanen för att främja en hållbar utveckling. Dokumentet  identifierar, beskriver och bedömer miljökonsekvenserna om planen genomförs. 

Bilagor, översiktsplan 2010

PDF, 2 MB | Lyssna

Dokumentet innehåller en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen, förordnanden, riksintressen, värdebeskrivningar, planförhållanden, länsstyrelsens granskningsyttrande och kommunfullmäktiges beslut.

Plankartor, översiktsplan 2010

PDF, 25 MB | Lyssna

Plankartorna visar bland annat mark- och vattenanvändning, natur- och friluftsvärden och kulturmiljöer.

Underlagskartor, översiktsplan 2010

PDF, 20 MB | Lyssna

Underlagskartorna visar grund- och ytvatten, ekologiskt känsliga områden, miljöstörande verksamheter, friluftsområden, förordnanden, riksintressen och planförhållanden.

Översiktsplan 2010

PDF, 50 MB | Lyssna

juni 2010

Sammanfattning

Varje kommun ska  ha en aktuell översiktsplan för kommunens hela geografiska område. Planen beskriver grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Syftet med planeringen av mark- och vattenområden är att:

- medverka till en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar

- främja goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning med mark och vattenområden, energi och råvaror

- främja en god livsmiljö utifrån social synpunkt.

Aktualitetsförklaring

Till översiktsplanen hör en aktualitetsförklaring. Den innehåller preciseringar och ställningstaganden till översiktsplanens aktualitet. Aktualitetsförklaringen ger anvisningar för tillämpningen av översiktsplanen och inför kommande revidering.