Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Protokoll

Inrättande av landsbygdsberedning

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens möte 2019-10-16 om inrättande av landsbygdsberedning.

Sammanfattning

§ 219
Inrättande av landsbygdsberedning
KSN-2019-1531
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. att inrätta en landsbygdsberedninfgö r perioden1 december2 019– 30s eptember 2022 och anta föreskrifter för beredningen,bilaga 1,
2. att landsbygdsberedningen ersätter den politiska representationen i nuvarande styrgrupp för pilotprojektet för medborgarbudget,
3. att uppdra till beredningen att återkomma till kommunstyrelsen senast i september 2022 med en utvärdering av arbetet,
4. att ledamöter eller adjungerade i landsbygdsberedningen, som inte är förtroendevalda eller anställda i Uppsala kommun, eller Uppsala kommuns helägda bolag, ska få en timersättning motsvarande den ersättning som förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022, samt
5. att förtroendevalda i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som förtroendevalda i fullmäktigeberedningar, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
6. att ordförande och vice ordförande i landsbygdsberedningen ska få motsvarande ersättning som ordförande och vice ordförande i utskottet för kommungemensam service, enligt vad som framgår av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022.