Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Handlingsplan mot droger i grundskola och gymnasieskola

Handlingsplanen gäller för alla skolor i Uppsala kommun och ska ge skolorna vägledning i det drogförebyggande arbetet.

Sammanfattning

Skolan har ett viktigt uppdrag att verka för en drogfri skola. Alla i skolan har ansvar för att reagera och agera, samt att arbeta för målet att uppnå en drogfri skola. Detta gör skolans medarbetare genom att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Syftet med handlingsplanen är att den ska utgöra ett stöd vid misstanke om drogmissbruk.

Förebygga

I skolans hälsofrämjande och förebyggande insatser ingår arbetet mot droganvändning och missbruk som en viktig del. Arbetet ska inriktas mot att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer på individ- familje-, kamrat- och skolnivå.

Skolans förebyggande insatser:

 • komplett elevhälsoteam
 • samarbete mellan hem och skola
 • medvetenhet hos medarbetare att vara goda förebilder
 • återkommande hälsosamtal, enligt basprogram, inom medicinska elevhälsan
 • omedelbara åtgärder för att hantera elever med ogiltig frånvaro från skolan enligt kommunens riktlinjer
 • fortbildning för medarbetare
 • undervisning för öka elevernas kunskap och medvetenhet kring droger
 • riktade insatser, t ex aktuell information till vårdnadshavare
 • samverkan mellan skola och socialtjänst, kultur och fritid samt polis

Åtgärder

Alla medarbetare i alla skolformer är skyldiga att uppmärksamma skolledning och elevhälsa att det finns misstanke om att elev brukar alkohol, narkotika, tobak, sniffnings- och dopningspreparat, eller läkemedel som missbrukas. 

Vid oro eller misstanke att elev använder narkotiska preparat, dopningspreparat, läkemedel som inte föreskrivits av läkare eller sniffar ska medarbetare:

 • delge misstankarna för skolans rektor, som i sin tur kontaktar elevhälsoteamet och vårdnadshavarna. Detta gäller om ungdomen är under 18 år
 • för myndig elev behövs elevens samtycke till vidare kontakter
 • gör orosanmälan till socialtjänsten

Om elev påträffas påverkad i skolan:

 • ta hand om eleven och lämna aldrig utan vuxentillsyn
 • tillkalla ambulans vid kraftig påverkan eller om det är svårt att bedöma vad eleven är påverkad av
 • kontakta skolledning, elevhälsoteamet och vårdnadshavarna till elev under 18 år, för myndig elev inhämtas samtycke till vidare kontakter
 • gör orosanmälan till socialtjänsten.