Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskningsrapport lekmannarevision 2019 Uppsala Stadshus AB inkl KPMG granskn.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Sammanfattning

Under året har revisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har avsett bolagets interna kontroll och rutiner för uppföljning av ekonomi och verksamhet. Även bolagets mål och riktlinjer samt rutiner för handlingar och protokoll har granskats. Vidare har en separat granskning i form av uppföljning av en tidigare genomförd granskning avseende bolagsstyrningen genomförts. Bolaget kommer att svara på denna under våren 2020.

Under 2020 kommer fastighetsförsäljningar att ske av delar av AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets ABs fastighetsinnehav. Vi bedömer att det är viktigt att bolaget noggrant följer dessa omfattande kommande fastighetsförsäljningar löpande.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.