Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av kommunens interna kontroll 2019

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska samtliga nämnders arbete med intern kontroll för att följa upp den granskning som revisorerna gjorde av intern kontroll hösten 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

Sammanfattning

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsen sedan revisionens granskning hösten 2018 delvis vidtagit åtgärder för att säkerställa att nämnders arbete med intern kontroll är tillräcklig. Granskningen visar att kommunens nämnder skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat varierar antalet kontrollmoment från 30 till fem stycken.

Vi vill poängtera att antalet kontrollmoment inte är avgörande för internkontrollplanens kvalitet, men att det kan ligga till nämndens fördel och dess förmåga att täcka sitt verksamhetsområde och de eventuella risker som finns för måluppfyllelse. Nämnderna skiljer sig även åt gällande hur ofta och utförligt de avrapporterar den interna kontrollen och huruvida de inkluderat kommungemensamma kontrollmoment.

Arbetet kring risk- och väsentlighetsanalys sker nu på ett mer enhetligt sätt och förtroendevalda deltar i större utsträckning än tidigare år, men fortfaran-de bedöms att:

  • Det är för stor skillnad på de planer för intern kontroll som fastställs av olika nämnder.
  • Det är för stor skillnad i omfattning på de redovisningar som görs av resultat av uppföljningarna av intern kontroll.

I planerna för intern kontroll 2019 är det fortfarande för stor skillnad i omfattning mellan olika nämnder och flera nämnder torde behöva utöka sitt internkontrollarbete.
Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

  • Verka för att nämnderna har ett tydligt och enhetligt angreppssätt i arbetet med intern kontroll.
  • Utarbeta riktlinje om att samtliga förtroendevalda ska delta i arbetet med risk- och väsentlighetsanalyser. Detta arbete föregår fastställande av internkontrollplaner. Detta har påtalats av revisionen tidigare år.
  • Tillvarata den potential som nätverket för internkontrollhandläggare faktiskt har för att sprida goda exempel.
  • Uppdra till nämnderna att verka för att samtliga förtroendevalda har kännedom om webbutbildningar kring intern kontroll och riskanalyser och att de genomför dessa.
  • Uppmana samtliga nämnder att återrapportera flera gånger per år, för att på det sättet integrera internkontrollarbetet i nämndens eget arbete och därmed tydliggöra förtroendevaldas ansvar.