Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av intern kontroll i löneprocessen

PwC har på uppdrag av revisorerna i Uppsala kommun genomfört en granskning av löneprocessen. l samband med granskningen har tidigare granskning från 2019 följts upp. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll. Granskningen ingår i revisionsplan för år 2020.

Sammanfattning

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i allt väsentlig har en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess men att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Vi har identifierat brister i den interna kontrollen gällande formalisering av kontroller, signering av utanordningslistor samt testning och utvärdering av kontrollaktiviteter.

Vi konstaterar även att de rekommendationer som lämnats i 2019 års granskning av lönehanteringen inte åtgärdats, detta trots vad som framförts i det svar som kommunstyrelsen lämnade på den tidigare granskningen.

Vår granskning föranleder följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

  • Tillse att ansvarsfördelningen gällande de löpande kontroller som genomförs inom ramen för löneprocessen tydliggörs.
  • Inför rutiner för att systematiskt testa och bedöma kontrollernas effektivitet. Säkerställ att testningen dokumenteras.
  • Säkerställ att samtliga utanordningslistor attesteras enligt gällande rutin.
  • Ta fram en rutin för hur lönesättning av närstående ska hanteras.