Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Uppsala kommuns revisorer har översiktligt granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2019 med hjälp av KPMG, vilka avgivit en rapport.

Sammanfattning

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunfullmäktige har för 2019 fastställt nio inriktningsmål och 116 uppdrag som syftar till att nå målen. Måluppfyllelsen mäts med sammanlagt 71 indikatorer.
De finansiella mål som beslutats för 2019 är:

  • Resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.
  • Soliditeten ska uppgå till 15-17 procent i kommunkoncernen, inräknat ej bokförda pensionsåtaganden.
  • Kommunkoncernens låneskuld per invånare ska inte öka med mer än fem procent.

Resultatet prognostiseras till 302 mnkr vilket motsvarar ca 2,4 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.1 resultatet ingår en justering av pensionsskulden i KPAs beräkningar som förbättrat resultatet med 50-60 mnkr. Det prognostiserade resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 218 mnkr mot-svarande ca 1,8 procent. Utöver justeringen av pensionsskulden utgörs jämförelse-störande poster i huvudsak av vinster från markförsäljningar.

Kommunkoncernens soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden uppgår till 18 procent i delårsrapporten. Kommunens bedömning är att målet på 15-17 procent kommer att klaras i årsbokslutet.

Låneskulden per invånare bedöms av kommunen att öka med 7,9 procent och målet på högst fem procents ökning skulle då inte nås.

Ingenting har framkommit i den genomförda granskningen som tyder på att delårsrapporten eller den finansiella prognosen skulle vara väsentligt felaktig. Revisorerna konstaterar att målet om begränsning av låneskuldens ökning inte nås om prognosen infrias men gör bedömningen att utfallet i delårsrapporten sammantaget är förenligt med de fastställda finansiella målen.