Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Granskning av åtgärder med anledning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2018

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska åtgärder med anledning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Sammanfattning

Granskningen visar bland annat att kommunen under den aktuella tidsperioden (2014-2017) har rapporterat cirka 2 700 ej verkställda beslut. De vanligaste orsakerna som rapporterats till varför besluten inte har verkställts är brist på boende och att den enskilde tackar nej till ett erbjudande. Även brist på personal är relativt ofta förekommande.

Mot bakgrund av KPMGs granskning rekommenderar de nämnderna att:

  • se över formerna för sammanställning av statistikrapporter samt säkerställa att denna är korrekt och ändamålsenlig
  • se över möjligheterna att kunna särskilja antalet rapporterade ej verkställda beslut från enskilda individärenden samt se över möjligheten att kunna följa enskilda ärenden, exempelvis vad gäller IVO:s begäran av yttranden, vitesförelägganden och domslut säkerställa dokumentationen, exempelvis genom att tydligt dokumentera om den enskilde avböjer erbjudande om insats, i syfte att undvika att på felaktiga grunder dömas till särskild avgift
  • tillse att aktuella rutiner och/eller riktlinjer finns gällande hantering och rapportering av verkställda beslut
  • se över delegationsordningar så att dessa är uppdaterade vad gäller hantering och rapportering av ej verkställda beslu
  • ta fram en plan för att långsiktigt säkerställa tillgången till boende, framförallt till bostad med särskild service (omsorgsförvaltningen)