Från och med 23 juli råder skärpt eldningsförbud i hela Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Funbo

Den fördjupade översiktsplan för Funbo kompletterar den kommunomfattande översiktsplanen. Planens syfte är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i Funbo. Den ska vara vägledande och ett underlag för dialog mellan olika intressenter. Planen ska också vara ett verktyg i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov.

Sammanfattning

Planen anger två typer av nya bebyggelseområden: ett större område för tätortsutveckling med bostäder, service mm mellan Trångtä, Bärby, Gunsta och Ensta och två områden för verksamheter kring Bläckhornet och Lövsta. En ny huvudgata förbinder de nya bebyggelseområdena med befintliga vägar och gator. Reservområde för vidare utveckling av bostäder respektive verksamheter ligger i ansluter till de nya bebyggelseområdena.

Inom det större bebyggelseområdet föreslås centrumverksamheter i anslutning till museijärnvägen Lennabanan med möjligt framtida stationsläge där huvudgatan möter väg 282. Områden för skola och förskola placeras centralt inom bebyggelseområdet för bostäder och i anslutning till huvudgatan. Bebyggelseområdet för bostäder ger möjlighet för ca 800-1200 enheter beroende på tätheten i utbyggnaden. Planen anger ett större område för idrott på det plana området öster om Trångtä och i direkt anslutning till den nya huvudgatan.

Marielund med omnejd utgör utredningsområde där ställningstaganden kring eventuell ny bebyggelse görs efter särskild planutredning. För kulturmiljöerna inom planområdet ges en utvidgning av den kommunala kärnan kring Funbo kyrka för att beakta viktiga siktlinjer och vyer för upplevelsen av kyrkomiljön i det öppna landskapet. För museijärnvägen Lennabanan anges en kulturkorridor längs hela banans sträckning genom planområdet.

Parker, lekskogar med mera i det större bebyggelseområdet placeras så att de kan nås på nära håll från bostaden, skolor och förskolor. Närrekreation i befi ntlig skogsmark omger det större bebyggelseområdet. I nordvästra delen anges ett "Grönt utredningsområde" i anslutning till Vedyxaskogen och som ska utredas för friluftsplanering och eventuellt områdesskydd för särskilt värdefulla delar. Fjällnoraskogen och Funbosjön utreds av Länsstyrelsen för reservatsbildning och kan komma att bli naturreservat i framtiden.

Ett utredningsområde för väg 282 och spårväg kommer att studeras av Trafikverket och kommunen, inkluderande möjlighet till utrymme för spårburen trafik. Planskilda korsningar för gång och cykel ingår i denna utredning, liksom cykelbanor längs vägen. Ett utredningsområde för lokal vägförbindelse mellan Gunsta och Marielund finns med för att ge möjlighet för en framtida direkt koppling orterna emellan. Slutligen finns även ett utredningsområde för ny kraftledning med fördelningsstation som ska försörja det större nya bebyggelseområdet.

Läs om utvecklingen av Södra Gunsta på bygg.uppsala.se