Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 2019

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 12 juni 2019.

Sammanfattning

Kommunens resultat för 2019 års första kvartal är 9 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till -16 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om drygt 1 miljon kronor medan finansförvaltningen resultat är ett överskott på 10 miljoner kronor. För helåret prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 176 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor lägre än kommunfullmäktiges budgeterade resultat på 288 miljoner kronor. Nämnderna prognostiserar ett underskott 105 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 281 miljoner kronor. År 2018 redovisades ett samlat resultat på 429 miljoner kronor för Uppsala kommuns verksamhet i förvaltningsform.

Fem nämnder, omsorgsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden, äldrenämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden prognostiserar underskott och riskerar därmed att inte uppnå ekonomi i balans. Utbildningsnämnden prognostiserade underskott om 2 miljoner kronor är i förhållande till nämndens omslutning marginellt. Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar medan finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 281 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor läge än budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för 2019 motsvarar 1,4 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed inte uppnås.

Nettokostnadsutvecklingen, justerad för jämförelsestörande poster, beräknas till 7,2 procent, vilket är 1,9 procentenheter högre än nettokostnadsutrymmet i kommunfullmäktiges budget på 5,3 procent. Jämfört med 2018 beräknas intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning att öka med 5,7 procent. Att den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen överstiger budgeterad takt beror huvudsakligen på underskott för vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, missbrukarvård och övrig vuxenvård, barn och ungdomsvård) och särskilt boende inom äldreomsorg. Redan vid utgången av 2018 hade dessa verksamheter underskott vilket innebär att de gick in i 2019 med större verksamhet än beräknat i mål och budget 2019–2021. För att de ska klara ekonomi i balans krävs därför ytterligare effektiviseringsåtgärder utöver det som var inräknat i kommunfullmäktiges ramar.

Mål och budget 2019–2021 har sammanlagt nio inriktningsmål och 115 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerat för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan.