Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Rapport

Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2018

Ett redovisande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 11 juni 2018.

Sammanfattning

Kommunens resultat för 2018 års första kvartal är -16 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år uppgick resultatet till 126 miljoner kronor. Det samlade resultatet för januari-mars är därmed 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor medan finansförvaltningen resultat är positivt, 21miljoner kronor. För helåret 2018 prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236 miljoner kronor, 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna prognostiserar ett underskott på 47 miljoner kronor medan finansförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 283 miljoner kronor. Prognosen kan jämföras med utfallet för 2017 på 581 miljoner kronor då nämnderna redovisade ett överskott om 148 miljoner kronor och finansförvaltningen ett positivt resultat på 432 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet för 2018 motsvarar 2,0 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunfullmäktiges mål om ett resultat på minst 2,0 procent av intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning förväntas därmed att uppnås.

Fem nämnder (omsorgsnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsen, gatu- och samhällsmiljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden) prognostiserar att överskrida kommunfullmäktiges ekonomiska ramar och uppnår därmed inte ekonomi i balans. Nämnderna generellt uttrycker osäkerheten i sina prognoser som ett resultatspann om cirka 170 miljoner kronor, vilket innebär att helårsresultatet för kommunen kan ligga inom spannet 136 till 309 miljoner kronor. Nämnderna tenderar att vara försiktiga i sin prognos vid årets första uppföljningstillfälle. Finansförvaltningen prognostiserar ett resultat om 283 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor högre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar nettokostnader i stort sett i nivå med kommunfullmäktiges ramar. Det finns dock verksamhetsområden där nettokostnaderna är högre är budgeterad ram, bland annat ekonomiskt bistånd och förskoleverksamhet. För helåret 2018 prognostiseras nettokostnader på sammanlagt 11 476 miljoner kronor, vilket innebär en nettokostnadsökning om 7,8 procent jämfört med 2017 eller 0,6 procentenheter högre än det utrymme som kommunfullmäktiges ram tillåter.

Kommunfullmäktiges finansiella mål om att nettokostnaderna ska öka i en lägre eller lika hög takt som intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning kommer inte att uppnås. Det är emellertid värt att nämna att kommunfullmäktiges budget inte gav förutsättningar för att detta finansiella mål skulle uppnås då den budgeterade nettokostnadsökningen var högre än beräknad utveckling i skatter, statsbidrag och utjämning.

Kommunens arbete för att effektivisera verksamheterna handlar exempelvis om att prioritera pågående och planerade projekt bättre, att förbättra möjligheterna för verksamhetsutveckling och att använda digitalisering för att öka tillgången och minska kostnaderna för service. Arbetet med digitalisering av verksamheten pågår över hela kommunen, exempelvis med hantering av ansökningar och annan ärendehantering och inom biblioteksverksamheten. Det finns numera överlag strukturer och rutiner för att söka extern finansiering till verksamheten. Ett annat sätt att få in medel är försäljning. Försäljning av vissa tillgångar från bolagen kan bli aktuell under 2018 och 2019.

Mål och budget 2018 med plan för 2019-2020 innehåller nio inriktningsmål och till dem 111 uppdrag. Det är 31 uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolag. Resterande 80 uppdrag riktar sig till en enskild eller flera nämnder och/eller bolag. Statusen för varje mål bedöms utifrån dels vilka åtgärder och utvecklingsinsatser samt resultat nämnderna rapporterar, dels utifrån hur kommunfullmäktiges indikatorer har utvecklats över tid. I uppföljningen per april gör bolagsstyrelser och nämnder en uppskattning om när i tid man beräknar vara klara med ett uppdrag samt så följs uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattat beslut om under tidigare år upp.

Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de kommer att uppnå övervägande delar av det som de planerar för en önskvärd utveckling inom inriktningsmålen. Det finns undantag avseende inriktningsmål tre (Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart) där den sammanlagda bedömningen är att kommunen enbart kommer att uppnå delar av det som planeras för att nå en önskvärd utveckling. Vid redogördelse för respektive inriktningsmål nedan finns uppdrag och indikatorer kommenterade. En klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan. I två av uppdragen är arbetet helt färdigt. Arbetet i sex av uppdragen går dock inte enligt plan.