Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Handlingsplan

Avfallsplan

Kommunens avfallsplan handlar om att öka återanvändningen, minska mängden felsorterat avfall och göra medborgarna mer delaktiga i avfallshanteringen. En god arbetsmiljö för dem som hanterar avfallet är också en viktig del i planen. Dokumentet är ett av flera i det ekologiska ramverket. Kommunens ekologiska ramverk håller samman de program och planer som styr det långsiktiga arbetet med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.

Dokument

Sammanfattning

Syftet med detta styrdokument är att beskriva avfallshanteringen inom Uppsala kommun och tydliggöra kommunens ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen ska underlätta för kommunen att uppnå nationella miljökvalitetsmål, den ska ge ansvariga och allmänheten en helhetsbild över avfallshanteringen och visa på möjligheterna att påverka den.

Mål och åtgärder

Målen i avfallsplanen är indelade i två målområden. Målområdena har valts därför att de fångar in de olika inriktningar som avfallsplanen omfattar under två tydliga områden. De två målområdena innehåller i sin tur ett antal effektmål som beskriver vad Uppsala kommun vill uppnå.

Målområde 1: Från avfall till resurs

Målområdet samlar materialåtervinning, återanvändning och farligt avfall under samma rubrik. Målens ambitionsnivå anger den nivå som minst ska uppnås för att målen anses uppfyllda.

Effektmål:

  • Materialåtervinningen ska öka.
  • Återanvändningen ska öka.
  • Mängden felsorterat farligt avfall ska minska.
  • Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska.

Målområde 2: Avfallshantering med människan i fokus

Målområdet samlar avfallsminimering, nedskräpning, arbetsmiljö och service under samma rubrik. Målens ambitionsnivå anger den nivå som minst ska uppnås för att målen anses uppfyllda.

Effektmål: 

  • Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle
  • Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god
  • God service