Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Affärs- och verksamhetsplan

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2023-2025

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023–2025 samt tillsyns- och kontrollplaner enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

Fokusmål 

Fokusmålen är kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier. 

Verksamhetsplanen innehåller följande fokusmål:

 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.
 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.
 3. Uppsala ska leda klimatomställningen.
 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.

Nämndmål

Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policyer. 

Verksamhetsplanen innehåller följande nämndmål:

 1. Nämnden ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.
 2. Nämndens verksamhet utvecklas i dialog med de vi möter i tillsyn, kontroller och förrättningar.
 3. Vi har en god livsmiljö i Uppsala kommun.
 4. Vi har ett hållbart samhällsbyggande i Uppsala kommun.
 5. Vi förbättrar våra vattenmiljöer och skyddar grundvattnet.
 6. Vi har giftfria och slutna kretslopp.
 7. Vi har en god och jämlik hälsa i Uppsala kommun.
 8. Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.
 9. Kommungemensamt nämndmål: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.