Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Inledning

Beslut fattat av kommunfullmäktige 8–9 november 2021, minimibeloppen reviderade i enlighet med riksdagsbeslut per 1 augusti 2022.

Avgifter beräknas individuellt och grundar sig på den totala inkomsten samt belopp satta enligt Socialtjänstlagen (2001:453) vilka är knutna till ett prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

Inkomstblankett

För att du ska betala rätt avgift utifrån din inkomst och din boendekostnad måste ditt avgiftsutrymme beräknas. Vissa uppgifter kan inhämtas, efter ditt medgivande, direkt från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan men andra uppgifter behöver du meddela via en inkomstblankett.  Detta gör du dels första gången du får ett beslut om en insats från Uppsala kommun som är avgiftsbelagd, t.ex. en kommunal sjukvårdsinsats eller hemtjänst och då måste du bifoga kopia på din senaste inkomstdeklaration som bestyrker dina inkomster.

Dels måste du lämna in en ny inkomstblankett varje år i januari då en årlig omräkning sker av din avgift och dels under året om nya inkomster eller boendekostnader uppstår.  Innan denna blankett inkommer faktureras du maxtaxa.  En individuell beräkning sker från och med den månad blanketten inkommer.

Inför den årliga omräkningen i januari distribuerar Uppsala kommun en blankett till alla som fått någon form av insats föregående år. Här kan blanketten fyllas i och skickas in elektroniskt med bankID eller skrivas ut och skickas in med post. Inkomstblankett kan även fås från din biståndshandläggare eller från kommunens omsorgsdebitering telefon 018-727 57 00

Adress dit den ska skickas står på inkomstblanketten.

Så beräknas din avgift

Din avgift beräknas enligt följande:
Din bruttoinkomst eller pension
plus bostadsbidrag eller bostadstillägg
minus skatt
minus boendekostnad (halva kostnaden om boende delas med maka/make/sambo)
minus underhåll av barn under 18 år
minus kostnad för god man
minus minimibelopp (se rubrik Minimibelopp för 2022)

Detta utgör ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme är det underlag för vad du som mest ska betala i omvårdnadsavgift. Är avgiftsutrymmet högre än 2 170 kronor så betalar du 2 170 kronor som är maxtaxa från och med 1 januari 2022.

Maxtaxa 2022

Det belopp du som mest får betala i omvårdnadsavgift from 1 januari är 2 170 kronor per kalendermånad.

Minimibelopp

Minimibeloppet beräknas enligt socialtjänstlagens regler och är det belopp som beräknas täcka normala kostnader för personliga behov och övriga normala levnadskostnader. Där ingår bland annat livsmedel, kläder, hygien, sjukvård, läkemedel, resor, el mm.

Årets prisbasbelopp multipliceras med 1,4789 för ensamstående och 1,2066 för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet för 2022

För sammanlevande makar och sammanboende 65 år och äldre är minimibeloppet 4 857 kronor per person och månad.

För ensamstående 65 år och äldre är minimibeloppet 5 953 kronor per månad.

För sammanlevande makar och sammanboende under 65 år är minimibeloppet 5 342 kronor per person och månad.

För ensamstående under 65 år är minimibeloppet 6 548 kronor per månad.

För boende på vård- och omsorgsboende görs ett generellt tillägg på ovanstående minimibelopp med 931 kronor per månad på grund av högre kostnader för måltider.

Observera att minimibeloppet inte är ett belopp man garanteras att ha kvar efter betald bostad och omsorgsavgift. Det är ett belopp vi reserverar och minskar inkomsten med vid beräkning av din omsorgsavgift.

Avgift i Ordinärt boende

Omvårdnad och service i ordinärt boende

Avgiften för hemtjänst är 360 kronor/timme. Du betalar för utförd hemtjänsttid som beräknas per utförd minut.

Maxtaxa gäller och uppnås efter 6,03 timmar utförda hemtjänsttimmar per månad. För tid därutöver utgår ingen ytterligare avgift.

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Avgift tas ut för besök av kommunal sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut samt för delegerad insats i hemmet, t.ex. hjälp med ordinerade stödstrumpor eller medicin. För dig som är 85 år och äldre är detta avgiftsfritt.  För övriga är kostnaden 400 kronor per kalendermånad. Kostnaden räknas in i maxtaxan.

Matdistribution i ordinärt boende

65 kronor/styck. Kostnaden ingår inte i maxtaxan.

För personer som ofta och varaktigt behöver matportioner ökas minimibeloppet enligt särskild beräkningsgrund. Detta kan medföra en viss reducering av omvårdnadsavgiften

Avgift för trygghetslarm

Trygghetslarm: 217 kronor/månad. Kostnaden ingår i maxtaxan.

Avgift för dagverksamhet

Dagverksamhet är avgiftsfri men det utgår en kostnad för lunch och kaffe med
74 kronor/dag. Kostnaden ingår inte i maxtaxan.

Avgift för boendestöd till psykiskt funktionshindrade

Boendestöd är avgiftsfritt men besöksavgift för hälso- och sjukvård tas ut enligt ovan.

Avgift för korttidsvistelse /växelvård

Vid vistelse på korttidsplats/växelvård betalas en omvårdnadsavgift på 72 kronor per dag. Kostnaden ingår i maxtaxan.

För matservice på korttidsboende/växelvård är kostnaden 117 kronor/dygn. Kostnaden ingår inte i maxtaxan.

Avgift för vård och omsorgsboende

Hyra på vård- och omsorgsboende

Hur mycket du betalar i hyra varierar mellan olika vård- och omsorgsboenden. Hyran kan också variera inom ett och samma boende. Skillnaden beror framför allt på hur stort rummet eller lägenheten är och bostadens standard.

Om du behöver ekonomiskt stöd för att betala hyran kan du söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan. Är du 65 år eller äldre ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Du som är yngre än 65 år ansöker om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.

Omvårdnadsavgift på vård- och omsorgsboende

På vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen, och på Hem för vård och boende, HVB. Omvårdnadsavgiften kan aldrig överstiga 2 170 kronor/månad då kostnaden ingår i maxtaxan. Vid frånvaro mer än ett dygn görs reducering per dygn.

Kostnad för måltider på vård- och omsorgsboende

Kostnaden beräknas individuellt. Som mest betalar du 3 501 kronor/månad och som lägst 2 570 kronor/månad. Kostnaden ingår inte i maxtaxan. Vid frånvaro mer än ett dygn görs reducering per dygn.

Kostnad för förbrukningsvaror på vård- och omsorgsboende

Du som vill kan köpa vissa förbrukningsvaror till ett paketpris från ditt vård- och omsorgsboende. Det kan till exempel röra sig om glödlampor, toalettpapper, tvättmedel och liknande. Boendet ser då till att du alltid har varorna hemma. För det får du betala en avgift varje månad. Fråga ditt boende vad som ingår och vad det kostar. Som mest betalar du 132 kronor per månad för förbrukningsvaror under 2022. Det ingår inte i maxtaxan.

Boendet kan tillhandahålla lakan för en kostnad av 108 kronor per månad.

Kostnad för el på vård- och omsorgsboende

På en del boenden ingår elen i hyran. På andra boenden väljer du själv elbolag och betalar avgiften direkt till dem. Personalen på ditt vård- och omsorgsboende kan berätta för dig hur det fungerar med elkostnaden i samband med att du flyttar in.

Betala via autogiro

Väljer du att betala med autogiro innebär det att pengarna dras från ditt konto automatiskt. Det är ett enkelt sätt att betala dina räkningar. Du får en avi där det står hur mycket du ska betala och vilken dag banken gör betalningen. Du behöver bara se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto. Blankett för att anmäla detta finns på Uppsala.se, hos din biståndshandläggare eller på omsorgsdebiteringen telefon 018-727 57 00.

Möjlighet att överklaga avgiften

Om du inte är nöjd med beslut om inkomstberäkning, beräkning av minimibelopp eller avgift kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du tagit del av ditt avgiftsbeslut.

Frågor om avgifter

Har du frågor om avgifter eller din beräknade avgift kan du kontakta omsorgsdebiteringen på telefon 018-727 57 00.