Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för trafikbuller

Handlingsplan för trafikbuller förtydligar genomförande och uppföljning av de långsiktiga målen avseende buller som återfinns i översiktsplan 2016 och i kommunens inriktningsmål. Det huvudsakliga syftet med handlingsplanen är att minska kommuninvånarnas exponering för buller. Handlingsplanen gäller för perioden 2021–2023.

Sammanfattning

Handlingsplanen för trafikbuller ska i så hög utsträckning som möjligt arbeta i riktning mot ett hållbarare transportsystem. Föreslagna åtgärder ska på ett naturligt sätt sammanfalla med önskvärda effekter inom andra områden, som exempelvis Åtgärdsprogrammet för luftkvalitet och styrdokument för trafik och mobilitet.

Möjligheten till att minska buller vid källan är att föredra framför åtgärder för att reducera ljudet mellan ”källa” och ”mottagare” eftersom åtgärderna ska komma så många människor som möjligt till godo. Att minska ljudet vid källan kan dock var en tidskrävande process eftersom det framför allt handlar om att minska trafiken vilket är en stor utmaning i en växande stad som Uppsala. I avvaktan på denna typ av åtgärder kommer det att vara nödvändigt att rikta insatser med bullerskyddsåtgärder till framför allt enskilda bostäder, bostadsområden och skolor med syftet att minska invånarnas dagliga exponering för buller. Handlingsplan förtrafikbuller fokuserar därför på skyddsåtgärder och lämnar trafikstyrande åtgärder till styrande dokument för trafik och mobilitet.

Åtgärderna är indelade i åtgärdsområdena

  • fysisk planering
  • fastighetsnära åtgärder
  • förskolor och skolor
  • åtgärder vid källan
  • naturområden
  • parker och tysta områden
  • information till allmänheten.

Handlingsplanen gäller för perioden 2021–2023.