Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Översiktsplan 2016, aktualitetsförklaring

Aktualitetsförklaringen av översiktsplanen 2016 ger bland annat anvisningar inför kommande revidering av översiktsplanen. Kommunfullmäktiga godkände aktualitetsförklaringen 3 november 2020. Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste aktualitetsförklaringen.

Sammanfattning

Översiktsplanen ska alltid läsas tillsammans med den senaste aktualitetsförklaringen. Aktualitetsförklaringen ger bland annat anvisningar inför kommande revidering av Översiktsplan 2016. Aktualitetsförklaringen av Översiktsplan 2016 godkändes av kommunfullmäktige 3 november 2020.
Läs översiktsplan 2016

Sammanfattande bedömning om översiktsplanens aktualitet

Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun anses vara aktuell. Skälen till bedömningen sammanfattas i följande punkter:

  • Kommunala beslut, utvecklingen av fysiska strukturer samt var bebyggelseutvecklingen geografiskt tar plats stämmer mestadels överens med översiktsplanens intentioner.
  • Översiktsplanens prioriteringar och generella riktlinjer är förenliga med hållbarhetsambitionerna inom Agenda 2030 samt de hållbarhetsprogram som tillkommit på nationell, regional och kommunal nivå. Både det sociala, det ekologiska och det ekonomiska hållbarhetsarbetet inom fysisk planering kan fortsätta att stärkas med stöd i översiktsplanen.
  • Översiktsplanens ställningstaganden till markanvändning och utveckling av den byggda miljön bedöms vara tillräckligt aktuella för att planen ska anses aktuell under denna mandatperiod. Vissa detaljer i planen har dock bedömts inaktuella och redovisas i ett särskilt avsnitt. Vidare görs ett antal förtydliganden samt redovisning av förändrade förutsättningar och anspråk.
  • Hastigheten i samhällsutvecklingen motiverar att beredskap bör hållas för en revidering under kommande mandatperiod. I nästa översiktsplan behöver ställningstaganden om hållbar utveckling ses över och stärkas ytterligare i enlighet med Agenda 2030-arbetet. Den väsentliga nivåhöjning i klimatarbetet som behövs för att bidra till att hålla Parisavtalets och kommunens klimatmål behöver avspeglas i översiktsplanen.
  • När den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna har antagits, innebär det en ändring av översiktsplanen inom det aktuella området. Det medför också en tyngdpunktsförskjutning av stadens expansion mot sydöst.
  • Utbyggnadsinriktningen bör anpassas till beredskap för en högre utbyggnadstakt.