Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Internkontrollplan

Internkontrollplan 2020 kommunrevisionen

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens helägda bolag. I reglementet beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan. Under år 2020 har kommunens reglemente varit föremål för översyn och nytt reglemente förväntas antas inför år 2021.

Sammanfattning

Kommunrevisionen upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att

  • Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
  • Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
  • Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod.

Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunfullmäktiges presidium.
Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur kommunrevisionen arbetar med intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete.