Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för äldrevänlig kommun

Handlingsplan för äldrevänlig kommun är ett kommunkoncernövergripande aktiverande styrdokument och syftar till att konkretisera de tre utvecklingsområden som beskrivs i Program för äldrevänlig kommun med åtgärder, tidplan samt ansvariga för genomförande av åtgärder. Handlingsplanen beskriver även när och hur åtgärderna ska följas upp.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt Program för äldrevänlig kommun. Det är ett aktiverande dokument som sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och utvecklas.

Programmet utgår från

  • FN:s globala hållbarhetsmål
  • målen för den nationella äldrepolitiken
  • Folkhälsomyndighetens fyra hörnpelare för gott åldrande: social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor
  • äldres upplevelse av självständighet, oberoende, inflytande, delaktighet, aktivitet och tillgänglighet.

Programmet formulerar en samlande strategi för hur Uppsala kommunkoncern, i samverkan med det omgivande samhället, kan stärka de äldre medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv utan särskilda stödinsatser från samhället.

Det utgör även en grund för att öka samverkan mellan olika parter, skapa goda kommunikations- och informationsflöden samt förstärka en väl fungerande och aktiv dialog med de äldre som bor, verkar och lever på landsbygderna och i staden.

Avsikten är också att i linje med kommunkoncernens värdegrund ge förutsättningar för samverkan, synergier, innovationer och flexibilitet i arbetet. Programmet ska utgöra en samlande plattform för att etablera samsyn, främja äldres delaktighet, motverka särlösningar samt fungera som ett verktyg för att stödja, genomföra, följa upp och utveckla det löpande arbetet för en äldrevänlig kommun.