Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Delegationsordning

Arbetsordning för kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Sammanfattning

Arbetsordningen reglerar frågor om revisionens sätt att arbeta och har fastställts vid revisionens sammankomst 2020-08-31. Det ankommer på revisionsgruppen från år 2023 att pröva om arbetsordningen behöver justeras.

Kommunrevisionens uppdrag regleras dels i kommunallagen, främst kap 12, dels i av kommunfullmäktige 4-5 november 2019 antaget reglemente. (Revisionsreglemente KSN-2019-2562).

Arbetet följer god revisionssed. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) definierar och utvecklar detta varje mandatperiod i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (senaste versionen 2018).

För att revisorernas slutsatser och resultat ska vara trovärdiga i allmänhetens, fullmäktiges och de granskades ögon måste revisorerna vara objektiva och självständiga i sitt uppdrag. Det innebär att ingen revisor arbetar partipolitiskt i revisorsuppdraget.