Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinjer för markanvisning

Uppsala kommun har i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar antagit riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna beskriver kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Dokument

Sammanfattning

Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid anvisning och försäljning av kommunal mark för exploatering.

Riktlinjerna antogs 17 september 2018.

Mål med markanvisningsprocessen

Uppsala kommuns mål med markanvisningsprocessen är att

  • uppnå politiskt uttalade mål för ett hållbart samhällsbyggande
  • främja en balanserad byggtakt i kommunen
  • stödja goda konkurrensförhållanden på marknaden
  • etablera god samhällsservice
  • skapa en variation i ägande- och upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och prisbilder inom kommunen som helhet, men även inom olika stadsdelar och tätorter.

Uppsalamodellen

Riktlinjerna ligger till grund för handlingen Uppsalamodellen för markanvisningar som beslutats av kommunstyrelsen. Den redogör för handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar, det vill säga

  • hur kommunen hanterar inkomna intresseanmälningar och förslag från byggaktörer
  • hur beslutsgången ser ut i sådana ärenden
  • samt principer för kommunens bedömningar vid utvärdering av förslag.

Dokumentet redovisar även principer för markprissättning och kostnadsfördelning för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för konsekvenserna av att ingå avtal om försäljning av mark.

Om du ska bygga på egen mark

En markanvisning förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. I de fall exploatering sker på mark som kommunen inte själv äger har Uppsala kommun tagit fram Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun. Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare kring under vilka förutsättningar och med vilka krav kommunen tecknar exploateringsavtal. I exploateringsprojekt med ömsesidiga marköverlåtelser mellan kommunen och en byggaktör eller fastighetsägare används riktlinjerna för markanvisning i tillämpliga delar.