Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Mål med åtgärderna

Uppsala kommuns mål är att bli Sveriges bästa cykelstad senast 2018. För att nå dit behöver kommunen arbeta med både fysiska åtgärder och beteendepåverkande insatser. Förutom att införa ett cykelråd ska även 57 åtgärder genomföras.

Diskussion med organisationer

Arbetet med att bli Sveriges bästa cykelstad började med samtal under våren 2015. I samtalen deltog bland annat representanter från intresseorganisationer, näringslivet och andra offentliga myndigheter. 

Invånarnas åsikter och idéer

Under hösten 2015 kunde invånare tycka till om vilka åtgärder som är viktiga att genomföra till 2018. Frågorna var indelade i områdena trygghet och säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet, bekvämlighet och förbättrad cykelkultur. Totalt fick kommunen in cirka 1 000 enkätsvar. 

Åtgärdslistan är ett resultat av enkätsvaren men också av uppgifter från nationella mätningar, inspiration från andra kommuner och andra länder, samt forskningsresultat inom området. 

Förutsättningar för listan

De åtgärder som är specifika när det gäller exempelvis antal kilometrar, är en uppskattning utifrån 2016 års förutsättningar för vad Uppsala behöver göra för att bli Sveriges bästa cykelstad till 2018. Om förutsättningarna ändras kan detta påverka målformuleringarna.

Åtgärderna i listan är inte skrivna i prioritetsordning

En åtgärdspunkt som hamnar högt upp i listan är inte mer prioriterad än åtgärderna längre ner. Punkterna är tematiskt sorterade.

Trygghet och säkerhet

Åtgärder under perioden 2016-2018

Nummer Åtgärd Status
1 Inventera siktproblem utmed cykelvägnätet. Åtgärda siktproblem inom tio arbetsdagar om problemen går att lösa.* Inventering och genomförande av åtgärder pågår parallellt. Vi ser över rutiner för att kunna uppfylla tidskravet.
2 Byta ljuskällor så att ytterligare 50 kilometer cykelväg får effektivare och miljövänligare belysning.* Planering och genomförande pågår. Genomfört under 2016 = 4 km och 2017 = 20 km
3 Förbättra belysningen med fler ljuskällor utmed ytterligare 30 kilometer cykelväg.*  Planering och genomförande pågår. Genomfört under 2016 = 5,5 km och 2017 = 6,0 km. 
4 Inventera trafikmiljön vid cirka 40 skolor (med klasser upp till årskurs 6). Förbättra trafikmiljön där det är möjligt.  Inventeringen är slutförd, förutom på de skolor där det pågår byggarbeten.
5 Inventera cykelvägarna och laga trafikfarliga gropar och sprickor.* Inventering och genomförande av åtgärder pågår parallellt.
6 Hjälpa skolor och förskolor att utforma hämta-lämnaplatser. Inventering och åtgärder genomförda. Arbetet fortsätter.
7 I större utsträckning separera gående och cyklister utmed gång- och cykelvägar.* Inventering och genomförande av åtgärder pågår parallellt.
8 Senast 2016: Säkerställ att sand och grus som sprids ut inte ger upphov till partikelföroreningar eller återkommande punkteringar. Undersökning genomförd. Processen förändrad. Kommunikation angående godkända produkter pågår.

 * = Gäller där Uppsala kommun är ansvarig väghållare. Uppsala kommun är väghållare i stora delar av Uppsala och Storvreta tätorter.

Se filmen om åtgärd nummer tre

Åtgärder senast 2018

Nummer Åtgärd Status
9 Större delen av de allmänna cykelparkeringarna på kommunens mark är utformade så att cykeln kan låsas fast i ramen, för att minska risken för att cyklar stjäls. Inventering och arbete pågår. Nytt ramavtal för cykelställ klart. Flertalet cykelställ planeras att bytas ut. 
10 Hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen gäller i Uppsala innerstad.  Planering och åtgärder i form av ändring av hastigheter pågår parallellt. Läs om nya hastigheter. 
11 Ta upp sand från halkbekämpningen vid minst två tillfällen per år utmed de prioriterade cykelvägarna.* Huvudcykelnätet (17 mil) sopades under februari och mars under 2016 och 2017. Läs om sandupptagning.
12 Sopa cykelvägar som är särskilt utsatta för exempelvis löv, vid minst fyra tillfällen per år.* Inventering genomförd. Planering av insatser pågår.
13  Åtgärda trasig belysning inom tio arbetsdagar efter felanmälan.* Vi ser över våra rutiner för att kunna uppfylla tidskravet.
14 Inspektera oftare och ställa hårdare krav på de gatuarbeten som påverkar cyklisters framkomlighet och säkerhet.* Rutiner kring tillstånd och besiktning ses över. Nytt GIS-lager över vägarbeten framtaget.
15 Inventera, utreda, informera om och börja införa cykelöverfarter.*  Totalt 25 stycken införda under 2017 utmed Valsätraleden (maj) och Gamla Uppsalaleden (oktober) Läs om cykelöverfarter.
16 Inventera, utreda, informera om och börja införa cykelboxar vid de signalreglerade korsningar där det är möjligt och lämpligt.* Planerat införande av ytterligare cykelboxar vid 4 korsningar under 2018 Läs pressmeddelande om nya cykelboxar
17 Rusta upp alla cykeltunnlar.* Hittills har 39 av 51 cykeltunnlar rustats upp.
18 Åtgärda anmälda trafikfarliga hål och sprickor utmed cykelvägarna inom sju arbetsdagar.* Vi ser över våra rutiner för att kunna uppfylla tidskravet.

 * = Gäller där Uppsala kommun är ansvarig väghållare. Uppsala kommun är väghållare i stora delar av Uppsala och Storvreta tätorter.

Framkomlighet och tillgänglighet

Åtgärder under perioden 2016–2018

Nummer Åtgärd Status
19 Bygga ytterligare 20 kilometer cykelväg.* Planering och genomförande pågår. Genomfört under 2016 = 7,6 km och 2017 = 5,0 km
20 Rusta upp ytterligare 40 kilometer cykelväg, bland annat med ny beläggning. * Planering och genomförande pågår. Genomfört under 2016 = 8,1 km och 2017 = 11 km
21 Inventera målade cykelsymboler och linjer årligen och åtgärda utmed hela cykelvägnätet.* Inventering och genomförande av åtgärder pågår parallellt.
22 Inventera och åtgärda vägmärken utmed cykelvägarna .* Inventering och genomförande av åtgärder pågår parallellt.
23 Utbilda nya snöröjningsentreprenörer om framkomlighet, med ännu mer fokus på cyklister. Utbildningar har hållits under hösten 2016 och 2017. Kursplan ses över för ökat cykelfokus.
24 Bygga ytterligare 1000 cykelparkeringsplatser.* Byggnationer i olika stadier pågår. Tvåvånings cykelställ byggt vid Smedsgränd. Planering pågår för fler vid Resecentrum.
25 Inventera behov av cykelparkeringar vid busshållplatser och tågstationer och bygga cykelparkeringar där det är lämpligt och möjligt. Inventering och projektering pågår. Dialog med Region Uppsala i frågan pågår.
26 Planera asfalteringen av cykelvägar utifrån en detaljerat utförd beläggningsinventering. Beläggningsinventering är utförd. Genomförande och prioritering utförs utifrån inventeringen. 
27 Öka dialogen om cykelinfrastruktur på landsbygden med markägare, ansvariga väghållare och andra aktörer för att främja arbetet med regionala cykelvägar. Pågår dialog med Region Uppsala och Trafikverket.

 * = Gäller där Uppsala kommun är ansvarig väghållare. Uppsala kommun är väghållare i stora delar av Uppsala och Storvreta tätorter.

Åtgärder senast 2018

Nummer Åtgärd Status
28 Öka tillgängligheten till cykelparkeringsplatser i de centrala delarna av Uppsala. Fler cykelvärdar 2017. Nya rutiner och ny reglering gällande tillåten tid i cykelställ på gång vår 2018.
29 Bygga en väderskyddad cykelparkering för en större mängd cyklar i nära anslutning till centralpassagen vid Uppsala resecentrum. Projektering pågår. Statlig medfinansiering beviljad. Preliminär byggstart 2018.
30 Inventera, utreda, informera om och där det är möjligt införa påbjuden cykling i båda riktningarna på gator som idag är enkelriktade för såväl motorfordon som cyklister.* Infört utmed 15 gator under 2017. Läs om införande av cykling i båda riktningarna.
31 Inventera, utreda, informera om och där det är möjligt införa signaldetektering av cyklister (närvarostyrd knapptryckning) vid signalreglerade korsningar.* Planerat genomförande vid ytterligare 6 korsningar under 2018
32 Bygga fem snabbcykelleder. Byggnation av snabbcykelled 1 (Valsätraleden), 2 (Flogstaleden) och 3 (Gamla Uppsalaleden) genomförda. Planering pågår för snabbcykelled 4 (Sävjaleden) inför preliminär byggstart under våren 2018. Läs om snabbcykelleder.
33 Göra insatser för att ytterligare öka kvalitén vid snöröjning av cykelvägnätet.* Vi ser över våra rutiner. Läs om snöröjning och halkbekämpning.

 * = Gäller där Uppsala kommun är ansvarig väghållare. Uppsala kommun är väghållare i stora delar av Uppsala och Storvreta tätorter.

Bekvämlighet

Åtgärder under perioden 2016-2018

Nummer Åtgärd Status
34 Bygga ett antal cykelvårdsstationer. Cykelvårdsstation byggd och invigd i Stadsträdgården. Flera mindre cykelserviceplatser ska byggas 2018.
35 Fördubbla antalet cykelpumpställen i kommunens regi. Byggnation av 1 cykelpump under 2016 och 5 stycken cykelpumpar under 2017. Planerad byggnation av ytterligare 7 stycken under 2018. Läs om cykelpumpar.
36 Inventera och åtgärda cykelvägvisningsskyltar regelbundet.* Invententering utförd under 2017. Åtgärder är planerade till våren 2018.
37 Åtgärda obekväm till- eller frånfart utmed befintliga cykelvägar vid ytterligare 100 korsningar.* Ombyggnation vid totalt 52 korsningar under 2016 och 39 korsningar under 2017. Genomförandet fortsätter 2018.

 * = Gäller där Uppsala kommun är ansvarig väghållare. Uppsala kommun är väghållare i stora delar av Uppsala och Storvreta tätorter.

Se filmen om åtgärd nummer 35

Åtgärder senast 2018

Nummer Åtgärd Status
38 Öka tillsynen av cykelpumparna och höja driftsäkerheten.  Vi ser över våra rutiner.
39 Göra det lättare att orientera sig bland cykelparkeringarna vid Uppsala resecentrum. Arbete pågår – fler cykelvärdar och bättre rutiner. Planeras utökade insatser vår 2018. .
40 Uppdatera och tillgängliggöra den digitala informationen om Uppsalas cykelvägnät, så att den bland annat kan stödja smarta cykelreseplanerare. Planering pågår.

Cykelkultur

 Åtgärder under perioden 2016-2018

Nummer Åtgärd Status
41 Intensifiera arbetet med att främja transporter av varor och gods med cykel. Perspektivet integreras i den kommande trafik- och mobilitetsplanen. Vi har gått in i flera projektansökningar tillsammans med näringslivsparter, som berör till exempel hemleverans av livsmedel med cykel och citydistribution med cykel. Inom Uppsala klimatprotokolls fokusgrupp Hållbara godstransporter står cykellogistik och innerstaden i fokus. 
42 Ta fram en ny cykelkarta. Ny cykelkarta utgiven mars 2017.
43 Ta fram en ny handlingsplan för arbetet med cykeltrafik. Ny handlingsplan antagen av gatu- och samhällsmiljönämnden november 2017.
44 Göra regelbundna nöjdhetsundersökningar inom cykelområdet. Pågår i alla mobility management projekt
45 Arrangera en årlig cykeldag för allmänheten. Kommunen anordnade en cykeldag i maj 2016 och 2017.
46 Underlätta för kommunens medarbetare att cykla mer och säkrare. Löneväxlingssytem för cyklar infördes våren 2017. Deltagande i Vintercyklisten 2016, 2017 och 2018 med sammalagt 50 deltagare. Testresenärsprojekt med elcyklar genomfördes i maj 2017.
47 Genomföra fler målgruppsinriktade informationsinsatser och kampanjer för att åskådliggöra kommunens cykelinsatser. Arbete pågår med bland annat filmer, nyhetsbrev, annonser och föreläsningar hos intresseorganisationer och arbetsgivare.
48 Effektivisera kommunens felanmälan för att bland annat uppnå snabbare hantering och bättre återkoppling.  Ny webbtjänst och app för felanmälan är lanserad. Vi ser över våra rutiner.
49 Genomföra målgruppsinriktade informationsinsatser och kampanjer i syfte att uppmuntra fler att cykla mer, till exempel genom testresenärsaktiviteter för olika cykelformer. Cykling utan ålder, Vintercyklisten, Klimatmatchen som uppmuntrar ungdomar att cykla till fritidsaktiviteter, testresenärsprojekt för elcykla där fyra arbetsgivare deltog, och Cykla och gå till skolan-projekt
50 Genomföra målgruppsinriktade informationsinsatser och kampanjer i syfte att öka trafiksäkerheten för cyklister och andra trafikanter, till exempel information om trafikregler och säkrare cykling.

Cykelbana där alla deltagare får cykelkörkort används vid olika tillfällen. TrafiQ lanserades hösten 2017 och utvecklades med synbarhetskamapanjsarbete i februari 2018,ett samarbete med Slu och Uppsala universitet, där studenter delar ut cykellysen och reflexer samt visar filmer om synbarhet.

51 Ta fram ett cykelbokslut varje år. Cykelbokslut för 2016 framtagenCykelbokslut för 2017 framtaget.
52 Uppmuntra arbetsgivare att underlätta för medarbetare att cykla i tjänsten samt till och från arbetet. Diplomering av ett 40-tal cykelvänliga arbetsplatser, elcykelprojekt, vintercykelerbjudande inom Fokusgruppen för hållbara persontransporter i Uppsala i klimatprotokoll
53 Underlätta för skolor att genomföra cykelundervisning med fokus på trafikregler. Arbete pågår. Till exempel skickar vi ut material och besöker skolor vid förfrågan.
54 Inventera, utreda, informera om och vid behov starta ett hyrcykelsystem. Förstudie genomförd.
55 Kommunen ska ha en aktiv roll i det nationella cykelnätverket Svenska cykelstäder. Tre tjänstepersoner medverkar i arbetsgruppen. Två politiker nominerade till styrelsen.
56 Fastställa och säkerställa principer och riktlinjer för hur kommunen planerar och bygger nya cykelvägar. Arbete pågår med att ta fram en så kallad teknisk handbok.

Åtgärder senast 2018

Nummer Åtgärd Status
57 Införa ett cykelräkningssystem där invånarna kan följa räkningen på webben. Mätningar genomförda, planering för att visa räkningen på webb pågår.