Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för kommunens strävan mot en långsiktigt hållbar miljö.

Sammanfattning

Avfallsplanens syfte är att

 • öka återanvändning och materialåtervinning
 • minska mängden felsorterat avfall
 • öka medborgarnas delaktighet i avfallshanteringen
 • minska den negativa miljöpåverkan från nedlagda deponier
 • förbättra arbetsmiljö och service. 

Målen i avfallplanen är indelade i två målområden med ett antal effektmål.  

Renhållningsordningen innehåller även information om nationella och regionala krav och planer, kommunens skyldigheter och ansvar, och ansvarsfördelning för uppföljning av målen. 

Från avfall till resurs

Målområdet samlar materialåtervinning, återanvändning och farligt avfall under samma rubrik. 

Målområdet har följande effektmål: 

 • Materialåtervinningen ska öka. 
 • Återanvädning ska öka. 
 • Mängden felsorterat farligt avfall ska minska
 • Negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska 

Avfallshantering med människan i fokus 

Målområdet samlar avfallsminimering, nedskräpning, arbetsmiljö och service under samma rubrik.

Målområdet har följande effektmål: 

 • Medborgarna bidrar till ett hållbart samhälle.
 • Arbetsmiljön för dem som hanterar avfall ska vara god.
 • God service. 

Lagrum

Miljöbalk (1998:808) 15 kap. Avfall, 41§ Kommunal renhållningsordning