Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

Programmet är Uppsalas styrande dokument för miljö- och klimatarbetet.

Dokument

Miljö- och klimatprogram 2014–2023

PDF, 916 KB | Lyssna

Antaget februari 2014, reviderat maj 2018

Environmental and Climate Programme 2014–2023

PDF, 719 KB | Lyssna

Adopted February 2014, revised May 2018

Sammanfattning

Syfte

Programmet syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan och maximera vår positiva påverkan. Det består av långsiktiga mål och tio etappmål och fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

Övergripande mål

De samlade utsläppen av växthusgaser ska (jämfört med 1990)

 • ha minskat med cirka 30 % senast år 2020
 • vara nära noll och minskat med ca 90 % senast år 2040 
 • ha minskat med mer än 100 % senast år 2050
 • ha minskat med cirka 110 % senast år 2070.

Tio etappmål

Målen i miljö- och klimatprogrammet syftar till att minska vår negativa miljöpåverkan och att maximera vår positiva påverkan. Hållbarhet och miljö- och klimatdriven affärsutveckling går hand i hand och är en förutsättning för att Uppsala ska fortsätta att utvecklas till en attraktiv stad för medborgare, näringsliv och för samhället i stort.

För att vi ska kunna nå de långsiktiga miljö- och klimatmålen finns det tio etappmål som ska fungera som en drivkraft:

 1. Uppsalas och Uppsala kommuns energiförsörjning för värmebehov sker med förnybara energikällor eller klimatneutral/kompenserad produktion år 2020.
 2. Till 2020 har cirka 30 MW effekt solenergi installerats, och cirka 100 MW till år 2030.
 3. Kommunens egna fordon är fossilbränslefria år 2020, maskinparken och upphandlade transporter är fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2023.Kommunen ska ha energieffektiviserat med 25 % när det gäller den indirekta användningen år 2020 (exempelvis minskat avfall och minskad användning av engångsförpackningar).
 4. Kommunens nämnder och styrelser har mål för energieffektivisering för indirekt energianvändning som motsvarar minst 25 procents minskning till år 2020 med basår 2014. Effektiviseringsmål för direkt energianvändning fastställs efter utvärdering 2014. Kommunorganisationens direkta energianvändning ska i absoluta mått sammantaget vara som mest oförändrad år 2020 jämfört med år 2014.
 5. All upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska senast år 2020 följa Upphandlingsmyndighetens avancerade krav eller motsvarande med fokus på minskning/substitution/utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
 6. Ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala uppgår till 100 procent år 2023.
 7. Uppsala kommuns arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt byggande och förvaltande har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna i Sverige med avseende på hållbart byggande år 2020.
 8. Uppsala kommun är år 2023 en av de bästa kommunerna i Sverige på miljö- och klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling genom effektiv samverkan mellan det lokala närings- och samhällslivet.
 9. Vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast år 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara. Målet omfattar både kommunens egna inköp och vid upphandling av verksamhet.
 10. I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens egen produktion ska hälften av färdigställd byggnadsvolym vara utförd i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska betongen vara klimatneutral senast 2030.

Ansvar och uppföljning

För varje mål finns det tydligt beskrivet vilken verksamhet som har huvudansvaret för att det uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för att alla mål följs upp en gång om året. Hela programmet utvärderas 2016, 2020 och 2024.

Läs mer om hur kommunen arbetar med frågor som rör miljö och klimat.

På Miljöbarometern kan du följa hur det går med flera av etappmålen i Miljö- och klimatprogrammet.

Besök Miljöbarometern.