Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Det här beslutade kommunstyrelsen 16 december

Här kan du läsa om ett urval av de beslut som togs på kommunstyrelsens möte 16 december.

Verksamhetsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen och uppföljning av internkontrollplaner

Målet för kommunstyrelsens verksamhetsplan är att bidra till kommunfullmäktiges nio inriktningsmål. Målen styr verksamheten och syftar till att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten.

Inom kommunledningskontoret finns några utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga inklusive tre fokusområden:

  • Trygghet och social sammanhållning
  • Förbättrad service utifrån ökat kundfokus
  • Verksamhetsutveckling för de vi är till för

Läs ärendet Verksamhetsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen

Läs ärendet Uppfoljning av internkontrollplan 2020 och internkontrollplan 2021

Ny detaljplan för kvarteret Seminariet

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till ny detaljplan för kvarteret Seminariet. Detaljplanens syfte är att säkerställa en stor allmän park och att möjliggöra cirka 110 lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Syftet är också att värna områdets kulturmiljö genom att skydda befintliga byggnader och se till att ny bebyggelse i området harmoniserar med den befintliga. Ärendet beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Läs ärendet Ny detaljplan för kvarteret Seminariet

Integration i Uppsala 2020 - nuläge målsättning och plan för uppföljning

Fler utrikes födda barn i förskola, utvecklad sfi-utbildning och fler utrikes födda kvinnor och tjejer engagerade i föreningslivet. Det är några områden som pekas ut som särskilt viktiga i Uppsalas integrationsarbete de kommande åren. I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts (utifrån statistik fram till helår 2018). Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året, bland annat att utreda vad som bör göras för att bryta trenden avseende utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering och
att verka för att civilsamhället får en mer betydande roll i integrationsarbetet.

Läs ärendet Integration i Uppsala 2020 - nuläge målsättning och plan för uppföljning

Läs pressmeddelande Uppsalas fokus för bättre integration

Handlingsplan för näringslivsprogrammet år 2021-2023

Samarbetet mellan kommunen och näringslivet måste förbättras. Uppsala placerar sig idag på plats 212 av 290 kommuner på Svenskt näringslivs ranking i företagsklimat. För att fler jobb ska skapas måste det bli lättare att vara företagare i Uppsala.

I den nya handlingsplanen har antalet åtgärdspunkter mer än halverats för att ge bättre fokus och effekt i insatserna 2021–2023. Det övergripande målet är att kommunen ska vara en förebild och bra affärspartner till näringslivet. I rena siffror handlar det om att kommunen ska bidra till att det skapas över 6 000 nya arbetstillfällen de närmaste tre åren, varav minst 70 procent i det privata näringslivet.

Läs ärendet Handlingsplan för näringslivsprogrammet år 2021-2023

Läs nyhet Med fokus på näringslivsfrågor ska Uppsala få fler jobb

Förlängning av överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets

Sedan i april har Uppsala kommun haft en överenskommelse med Röda Korset för att mobilisera och samordna frivilliginsatser kopplade till coronapandemin. Denna överenskommelse förlängs nu till den 30 juni 2021. Sedan överenskommelsen trädde i kraft har Röda Korset (Uppsala rödakorskrets) samordnat frivilliginsatser kopplade till stöd för riskgrupper, exempelvis inköp av mat, hundpromenader, uthämtning av medicin och samtalsstöd. Många föreningar har varit engagerade i arbetet och fortsätter att bidra löpande.

Läs ärendet Förlängning av överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets

Läs pressmeddelande Hjälpinsatser i pandemins spår - samverkan med Röda Korset förlängs

Remiss angående Uppsala kommuns framtida konstverksamhet

Nu är förstudien av hur konstmuseet skulle kunna se ut i Uppsala slott respektive Kaniken genomförd. Kommunstyrelsen beslutade igår att skicka ut förslaget på remiss till kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden. Allmänheten bjuds nu in att lämna synpunkter på de två förslag som finns för nytt konstmuseum i Uppsala. Beslut om vilket av förslagen som kommunen kommer att gå vidare med fattas av kommunstyrelsen den 10 februari.

Läs ärendet Remiss angående Uppsala kommuns framtida konstverksamhet

Läs om utredningen av Uppsala kommuns framtida konstverksamhet

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2020

Under onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om lokalförsörjningsplaner för den kommande tioårsperioden. Behovet av lokaler för olika kommunala verksamheter kommer öka kraftigt.

– När Uppsala utvecklas ska vi bygga ett helt samhälle. Vi kommer behöva många förskolor, skolor och LSS-bostäder de kommande tio åren. Nu tar vi ett samlat grepp och investerar rejält i Uppsalas framtid, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet rör planer för bland annat skolor, förskolor, gruppbostäder, äldreboenden, lokaler och anläggningar för idrott, fritid och kultur. Totalt handlar det om investeringar på nio miljarder kronor för den kommande tioårsperioden. Nio miljarder kronor kommer investeras i lokaler för kommunala verksamheter under den kommande tioårsperioden. Merparten går till att bygga fler skolor och förskolor allt eftersom Uppsala växer.410 miljoner kronor i tillkommande hyreskostnader

Läs Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2020