Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Planer för Gränby och exploateringsverksamhet på kommunstyrelsens möte

Kommunstyrelsen sammanträder den 13 juni. På agendan står bland annat projektdirektiv för utvecklingsplan Gränby och nya handlingsplaner inom exploateringsverksamheten.

Nya handlingsplaner inom exploateringsverksamheten

Kommunrevisionen riktade i sin revisionsberättelse för 2018 en anmärkning mot kommunstyrelsen med mandattid till och med den 31 oktober 2018. Anmärkningen gäller bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av exploateringsverksamheten.

Kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka kommunstyrelsens inflytande över exploateringsverksamheten.

Handlingsplanen föreslår åtgärder inom dessa områden:

- Ökad ekonomisk uppföljning och redovisning till kommunstyrelsen av exploateringsverksamheten i sin helhet samt i enskilda projekt
- Tydligare ansvars- och organisationsstruktur
- Löpande kvalitetssäkring av exploateringsprojekten
- Ge tillgång till lämpliga systemstöd i verksamheten

Uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen påbörjas i augusti och återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsuppföljning per augusti. Uppföljningen kommer att utvecklas successivt.

Förslag till beslut är att godkänna handlingsplan för exploateringsverksamheten enligt ärendets bilaga, samt att återrapportera uppföljning av handlingsplanen till kommunstyrelsen i samband med delårsuppföljning per augusti.

Projektdirektiv för Utvecklingsplan Gränby

I Gränby pågår en stadsomvandling. Flera funktioner som till exempel isarena, simhall, skolor och förskolor samt viktiga samhällsfunktioner kommer att behöva hitta sin plats och sitt sammanhang i Gränby. Översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 visar att Gränby är en av Uppsalas fyra stadnoder som ska komplettera innerstaden med hög koncentration av bebyggelse, personintensiva verksamheter, service och bostäder. En stadsnod har rollen som såväl regionalt som lokalt centrum, är en knutpunkt för kollektivtrafiken och ska skapa närhet och mervärden i vardagen för alla de som bor i området.

Utvecklingsplanen ska utreda vilka funktioner och verksamheter som är lämpliga att etablera i Gränby. Den ska också säkerställa att olika parter i parallellt pågående planerings- och utvecklingsprocesser samverkar.

Projektet ska bland annat:
• Redovisa önskningar/behov i området med utgångspunkt i platsens förutsättningar och potential som t.ex. utbyggt vattenverk, ambulansstation, badanläggning, skola, bostäder, idrott och park med mer. Relationer till planering och utbyggnad av badanläggningar och skolor i andra delar av staden behöver klargöras.
• Redovisa planeringsförutsättningar som kan påverka utveckling/utbyggnad av området. Sådana förutsättningar är till exempel krav utifrån områdets funktion som biotop för salamandrar eller skyddsavstånd till vattenverket.
• Redogöra för hur förslaget kan skapa mervärden för Gränby och staden genom att bland annat bidra till en mer livfull och trygg stadsdel med närhet och tillgänglighet till en mängd både befintliga och nytillkomna målpunkter.

Utvecklingsplanen ska vara färdig för politiskt beslut i november 2019. Tidplanen gäller förutsatt att konsultupphandling är klar under juni månad 2019.

Förslag till beslut är att godkänna projektdirektiv för Utvecklingsplan Gränby.

Läs alla handlingar till mötet


För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se