Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Mål och budget 2022-24 fastställd

Efter två dagar med budgetdebatter beslutade kommunfullmäktige under sitt möte 8-9 november att anta Mittenstyrets (S, L och MP:s) förslag till Mål och budget 2022-2024, samt skattesats för 2022.

Mål och budget 2022

– Med Mittenstyrets budget växlar vi upp trygghetsarbetet, ser till att fler Uppsalabor har ett jobb att gå till, förbättrar skolan och ökar takten i klimatomställningen. Budgeten markerar en nystart för Uppsala, efter pandemin, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mål och budget är det övergripande styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser och fastställer inriktningsmål, budget och prioriterade områden för kommunens verksamheter kommande år.

Fokusområden

Nio inriktningsmål och fyra fokusområden anger riktningen för kommunens verksamheter de kommande åren.

Hela kommunen ska kraftsamla för att skapa förändring inom fokusområdena: 

 • Jobb och företagande
 • Likvärdig skola
 • Trygghet
 • Fossilfritt 2030

Inriktningsmål

Mål och budget innehåller nio inriktningsmål, som förstärks med tidsbegränsade uppdrag. Uppdragen kan gälla för alla eller enbart för vissa nämnder och bolagsstyrelser.

Exempel på uppdrag under inriktningsmålen

 • Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
 • Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.
 • Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bryta boendesegregation och behov av försörjningsstöd.
 • Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd.
 • Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering.
 • Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Läs mer om de nio inriktningsmålen

Budget med satsningar på välfärden

– Det här är en expansiv budget. Med ett tillskott på över en halv miljard kronor till Uppsalas välfärd ska vi bygga vidare på det som är bäst med vår kommun och hantera de utmaningar vi har, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vissa av de riktade statsbidragen som under 2021 har ingått i den ekonomiska ramen för utbildning-, äldre- och omsorgsnämnden går från och med 2022 in direkt som ett statsbidrag till dessa nämnder. Efter att ha tagit hänsyn till det blir ökningen av den samlade ekonomiska ramen 688 miljoner kronor jämfört med 2021.

De pedagogiska verksamheterna får en ökning med 264 miljoner kronor när riktade statsbidrag räknas in. För verksamheterna inom vård och omsorg blir motsvarande ökning 219 miljoner kronor.

Exempel på satsningar

Jobb och företagande

 • Jobb och arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper, 25 miljoner.
 • Satsning på vuxenutbildningen, 15 miljoner.
 • Näringslivssatsningar, 3 miljoner.

Likvärdig skola

 • Satsning på elevers hälsa och välmående under pandemin, 6,3 miljoner.
 • Förstärkning av fritidshemmen, 12 miljoner.
 • Rätt stöd till elever genom särskilda undervisningsgrupper, 8 miljoner.

Trygghet

 • Avhopparverksamhet, 15,2 miljoner.
 • Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen, 3 miljoner.
 • Trygghetssatsning mot ungdomar som begår kriminella handlingar, 8,1 miljoner.

Fossilfritt 2030

 • Klimatneutralitet, 5 miljoner.
 • Klimatkrav vid upphandling och inköp, fossilfria transporter, 5 miljoner. 
 • Klimatsmart energiförsörjning, 3 miljoner.

Skattesatsen

Skattesatsen blir kvar på nuvarande nivå, 21:14 kronor per skattekrona (motsvarar 100 kronor beskattningsbar inkomst).

Investeringar

Ett hållbart och växande Uppsala med fler arbetstillfällen förutsätter en fungerande bostadsmarknad och en utveckling av infrastruktur. Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur.

Exempel på investeringar

 • Bygga och renovera lokaler för pedagogisk verksamhet.
 • Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter.
 • Säkerställa vatten och avfallsförsörjningen till en växande stad.
 • Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar.
 • Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur, pendlarparkeringar, framkomlighetsåtgärder och förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden.

Trend- och omvärldsanalys

En utgångspunkt för Mål och budget är den omvärldsanalys som kommunen gör varje år. I den betonas förändringar som har särskilt stor påverkan på kommunens verksamheter.

Läs mer om kommunens trend- och omvärldsanalys

Läs Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 (PDF, 3 MB)

Arbetet med Mål och budget

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget. Arbetet sker i en gemensam beredningsprocess som pågår hela året. Kommunfullmäktige fastställer Mål och budget vid sitt möte i november varje år.

Innehållet i Mål och budget har kvalitetssäkrats av samtliga nämnder och bolagsstyrelser inom ramen för beslutat planeringsdirektiv för 2021 års Mål- och budgetprocess. 

Läs mer om hur arbetet med mål och budget går till