Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Bygglovsansökan för islamiskt center i Stenhagen

Plan- och byggnadsnämnden har den 24 oktober fattat beslut om bygglovsansökan för ett islamiskt center i Stenhagen. Beslutet innebär att bygglov beviljas. Kommunen har under en tid fått frågor om vad ansökan gäller och hur själva processen går till. Här nedan följer information om detta.

Ansökan gäller en församlingsbyggnad

Ansökan avser en byggnad för ett islamiskt center. Byggnaden ska användas för föreningsverksamhet och kommer att användas för bön, samvaro och studier. Marken ägs av Dawa-stiftelsen som har ansökt om bygglov. Det är även stiftelsen som ska betala bygget. Uppsala kommun bidrar inte med några pengar utan tar ut en bygglovsavgift från fastighetsägaren.

Motivering

  • Förslaget är planenligt och förenligt med detaljplanens syfte. Föreslagen byggnation bedöms lämpligt utformad och placerad med hänsyn till omgivningen.
  • Fastigheten är utpekad i detaljplanebestämmelserna för centrum, föreningslokal, restaurang och service.
  • Den föreslagna åtgärden bedöms inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.
  • Projektet kan inte ses som en så betydande olägenhet enligt PBL kap 2 9 § att byggnationen borde stoppas.

Kommunen prövar ett bygglov, inte en verksamhet

Många har hört av sig till kommunen i anslutning till handläggningen av ansökan. De flesta synpunkter som inkommit berör dock annat än det som plan- och byggnadsnämnden ska ta ställning till i den prövning som görs enligt plan- och bygglagen.

Plan- och byggnadsnämnden prövar byggnaders lämplighet utifrån plan- och bygglagen. I denna prövning ingår inte en bedömning av själva verksamheten, det ingår inte enligt plan- och bygglagen. Från kommunens håll är det därför enbart en fråga om bygglov.

Det plan- och byggnadsnämnden bedömer är om bygglovsansökan överensstämmer med innehållet i den fastställda detaljplanen för området. Kommunen har en skyldighet att behandla alla bygglovsansökningar som kommer in, och kan inte ta hänsyn till om verksamheten är av religiös, politisk, ideell eller vinstdrivande karaktär.

Vad gäller enligt detaljplanen?

I den gällande detaljplanen, som vann laga kraft 14 november 2013, är bestämt att marken får användas för "centrumverksamhet". Boverket beskriver centrumverksamhet som en samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I begreppet ingår även byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler med mera.

Länk till Boverkets text

Läs detaljplanen för del av kvarteret Stenåkern, Berthåga 11:33 (PDF, 681 KB)