Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Det här beslutade kommunstyrelsen 7 april

Här kan du läsa om ett urval av de beslut som togs på kommunstyrelsens möte 7 april.

Utvärdering av de kommunala ordningsvakternas arbete i Uppsala

Uppsala kommun har anlitat kommunala ordningsvakter sedan sommaren 2017. Syftet har varit att öka säkerheten och tryggheten i centrala Uppsala, men också att skaffa kunskap och erfarenhet om hur stort behovet av kommunalt stöd till polisens trygghetsskapande och ordningshållande verksamhet är. I dag är verksamheten med kommunala ordningsvakter en del av kommunens ordinarie löpande verksamhet. 

Kommunledningskontoret har nu har gjort en utvärdering av satsningen där det tydligt framgår att ordningsvakterna behövs och att de bidragit till att öka tryggheten i Uppsala. En föråldrad lagstiftning och invecklat tillståndsansökningsförfarande är omständigheter som varit belastande för verksamheten. Erfarenheter och slutsatser i utvärderingen kommer nu att ligga till grund för fortsatt utveckling av verksamheten.

Vid kommunstyrelsens möte den 7 april beslutades:

1. att verka för krav på en utökad utbildning för ordningsvakter generellt och själv erbjuda kompletterande utbildningsinsatser för de kommunala
ordningsvakterna,

2. att fortsätta utvecklingen av verksamheten med ordningsvakter i linje med utvärderingens förslag, vilket bland annat inkluderar:
a) utvecklad samverkan med polis, ungdomsjour med flera,
b) möjliggöra för skolbesök samt att
c) utreda möjlighet till vakternas nyttjande av kamerabevakning,

3. att permanenta försöket med den mobila ordningsvaktsenheten,

4. att i övrigt löpande anpassa verksamheten utifrån behov av nya
bevakningsområden, förändrade behov eller förändrad lagstiftning med mera

5. att under 2022 återkomma med en förnyad utvärdering av verksamheten med kommunala ordningsvakter med fokus på effekter, uppdrag, organisationsoch driftsformer,

6. att lägga utvärdering av de kommunala ordningsvakternas arbete i Uppsala enligt bilaga 1 till handlingarna, samt

7. att verka för att kommunala ordningsvakter kan operera i hela kommunen.

Under mötet tillkom och beslutades även om dessa två punkter:

att som komplement till ordningsvakter se över behovet av att utöka och utveckla väktarverksamheten för rondering av skolor och skolgårdar utanför skoltid,

att utreda hur medarbetare i andra kommunala verksamheter som exempelvis parkeringsvakter och räddningstjänst bättre ska kunna bidra till en uppdaterad lägesbild.

Läs ärende
Läs ärendet Utvärdering av de kommunala ordningsvakternas arbete i Uppsala

Ökat stöd till studentnationer och studentkårer

Studentnationernas och studentkårernas verksamhet har påverkats kraftigt under coronapandemin på grund av begränsningar i verksamheterna och ett minskat antal studenter på plats i Uppsala. Kommunstyrelsen har därför beslutat att utöka det ekonomiska stödet till studentnationerna med 2,4 miljoner kronor under 2021. Beslutet innebär dessutom stödinsatser för att minska psykisk ohälsa bland studenter.

– Nationerna är hjärtat i Uppsalas studentliv. Självklart ska kommunen hjälpa till så gott vi kan så att de överlever pandemin. Även framtidens studenter ska få ta del av vårt fantastiska studentliv, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs ärende
Läs ärendet Stöd till studentnationer och studentkårer under Coronapandemin

Läs nyhet
Läs nyheten Ökat stöd till studentkårer och nationer

Fortsatt bra resultat för Uppsala 

Kommunen visar ett stabilt ekonomiskt resultat och har ytterligare stärkt sin ekonomiska ställning. Bokslutet visar att Uppsala kommun för femte året i rad redovisar ett positivt resultat. Justerat för poster av engångskaraktär är resultatet 345 miljoner kronor.

– Pandemin har synliggjort brister i vår välfärd och den kommer lämna stora samhällsutmaningar efter sig. Vi har en äldreomsorg som uppenbart behöver stärkas och en arbetslöshet som ökar. Med detta resultat står vi redo för Återstart Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har genom ett stabilt ekonomiskt resultat nått sitt resultatmål och därmed stärkt sin ekonomiska ställning. Ökande demografiska utmaningar, stora välfärdsinvesteringar och osäkra ekonomiska förutsättningar utifrån covid-19 kräver en stabil ekonomisk grund.

Samlat överskott för nämnder och bolag

I resultatet ingår betydande positiva poster av engångskaraktär. Framför allt påverkades resultatet av höga generella statsbidrag och exploateringsintäkter och när dessa räknas in är resultatet 979 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett samlat överskott, även om socialnämnden haft särskilda utmaningar. I bolagskoncernen skedde ett antal större fastighetsavyttringar under året som bidrar till ett samlat resultat om 1 589 miljoner kronor för hela kommunkoncernen. Detta har också lett till att kommunkoncernens låneskuld minskade under året.

– Kommunens verksamheter har gjort ett heroiskt arbete för att klara sina uppgifter och servicen till kommuninvånarna, trots extremt tuffa förutsättningar. En lång rad av kreativa initiativ, smarta lösningar och engagemang har gjort att vi kunnat hålla i och hålla ut så här långt, säger Maria Ahrgren, kvalitets- och planeringschef.

Läs ärende
Läs ärendet Årsbokslut och Årsredovisning 2020

Läs nyhet
Läs nyheten Fortsatt bra resultat för Uppsala