Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Årsredovisning, projekt Uppsala central och Gottsundaplan på kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder den 10 april. På agendan står bland annat Årsbokslut och årsredovisning 2018, projektdirektiv för Uppsala central och Uppsala södra och planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet.

Introduktion till detta urval av kommunstyrelsens ärenden:

Årsbokslut och årsredovisning 2018
Årets resultat
Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat på 420 miljoner kronor för 2018. Målen för resultat, soliditet och låneskuld är uppnådda. Den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Samtidigt blev nämndernas samlade nettokostnader något högre än kommunfullmäktiges ram. Detta innebär att nämnderna går in i 2019 års verksamhet med en högre nettokostnadsnivå än kommunfullmäktige räknat med. Detta i sin tur innebär att nämnderna måste vidta större besparingar än det som förutsätts i kommunfullmäktiges budget.

Årets investeringar
I och med att Uppsala växer ökar behovet av kommunal infrastruktur, såsom vägar, broar, skolor, bostäder, vatten- och avloppshantering, anläggningar för idrott och fritid. Investeringarna har ökat de senaste åren och kommunkoncernens investeringar 2018 uppgick till 3 610 (3 378) miljoner kronor. Investeringarna fördelar sig mellan kommunen med 718 (632) miljoner kronor och de kommunala bolagen med 2 906 (2 746) kronor. Siffror inom parentes avser år 2017.

Uppdrag och direktiv
Mål och budget 2018–2020 har sammanlagt nio inriktningsmål och 111 uppdrag. Bedömningen av hur arbetet mot målen och uppdragen går baseras på nämnders och bolagsstyrelsers rapportering av resultat, åtgärder och utvecklingsinsatser. För att kunna bedöma hur Uppsala kommun ligger till görs även jämförelser över tid och med andra kommuner, vanligen mot genomsnittet för de kommuner som ingår i jämförelsenätverket R9.

Under 2018 har flera kommunala insatser bidragit till arbetet mot måluppfyllelse av de globala målen samtidigt som styrning utifrån hållbarhetsperspektiv varit i fokus. Den samlade bedömningen av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete är att de uppnått övervägande delar av det som de planerat för ökad måluppfyllelse av inriktningsmålen eftersom en klar majoritet av fullmäktiges uppdrag löper på enligt plan eller blivit klara. 44 av uppdragen bedöms som färdiga. I augusti var endast nio av uppdragen färdiga. För 11 av uppdragen är arbetet försenat. De kommunala bolagen uppfyller i princip alla kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Här följer några exempel på uppdrag som genomförts under året:

- Ta fram en modell för att klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. Beslut om riktlinje för persontransport i tjänst, som innehåller klimatväxling för flygresor. Utrustning har installerats för att underlätta resfria möten på några av kommunens arbetsplatser.

Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet. Handlingsplanen innehåller 118 åtgärder inom nio målområden som ska öka tryggheten och säkerheten för uppsalaborna.

- I samverkan med Region Uppsala verka för att utbyggnad av fyra spår Uppsala-Arlanda-Stockholm kan påbörjas före 2029. Överenskommelsen om fyrspår innebär att staten ska gå in med miljardinvesteringar och att Uppsala ska bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala.

- Stärka det kommunövergripande operativa arbetet med att motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet har förstärkts med extra personal.

- Utveckla och starta minst ett hyresrättsprojekt i kommunen som lever upp till kraven för Boverkets investeringsstöd för produktion av hyresrätter. Kommunen har anvisat mark till ett pilotprojekt i Rosendal för bostäder med lägre hyror och statligt investeringsstöd.

- Genomföra en riktad biblioteks- och lässatsning på kommunens landsbygdsskolor. En pilotverksamhet med läsfrämjande insatser har genomförts vid fyra landsbygdsskolor. Andra insatser är läslov, bokcafé för föräldralediga och en bibliotekspedagog.

- Stärka insatserna för att förebygga och behandla drog- och spelmissbruk. Samordnade insatser genom närvårdssamverkan och det regionala samverkansforumet Riktlinjer inom missbruks- och beroendevården (RIM). Ungdomscentrum erbjuder familjestöd till spelmissbrukande ungdomar och kommunen kommer att upphandla öppenvårdsinsatser för spelmissbrukare. Uppsala ungdomsjour arbetar med attityder på sociala medier, inklusive frågor om spelmissbruk.

- Öka valdeltagande i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. Projektet Rätt att rösta har syftat till att öka valdeltagandet i de områden och för de grupper där valdeltagandet tidigare varit lågt. 24 demokratiambassadörer har informerat om varför det är viktigt att rösta och hur det går till.

- Öka tillgängligheten vid allmänna val. Inför val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige gjordes en genomgång av lokalerna med speciellt fokus på tillgänglighet och säkerhet.

Fler exempel på insatser under året:
- Den 17 maj, i samband med Blodomloppet, invigdes Uppsalas nya friidrottsarenapå Gränby sportfält.

- I ”sopkampen”har alla barn och elever i Uppsalas förskolor, skolor och fritidshem bidragit till Uppsala kommuns mål om minskat matsvinn, minskad nedskräpning och bättre sopsortering. Temat för årets sopkamp har varit ”kreativt återbruk: design och konst”.

- Flera medborgardialoger genomfördes under året, till exempel om Fyris Torg som en levande mötesplats, och utvecklingen av Gottsundaområdet.

- Under året har kommunen planterat 235 träd.

 Förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2018, samt att till investeringsbudgeten för 2019 lägga de pågående investeringarna 2018.

Projektdirektiv för Uppsala central och Uppsala södra
Befolkningen i Uppsala ökar och tillväxten i näringslivet är stark. Uppsala är en del av en större och snabbt växande arbetsmarknadsregion i Stockholm-Mälardalen, vilket driver på behovet av nya bostäder och plats för verksamheter. I strategin för Uppsalas långsiktiga stadsutveckling är en ökad kapacitet på Ostkustbanan med fyra spår en grundläggande förutsättning. Uppsala central behöver utvecklas i samspel med Ostkustbanan, ett nytt stationsläge i Bergsbrunna, godsanläggningar och det lokala transportsystemet samtidigt som möjligheterna tas tillvara att utveckla omkringliggande, stationsnära områden för nya arbetsplatser.

Uppsala har en av Sveriges vackraste centralstationer och fungerar idag som en nationell och regional viktig knutpunkt och en attraktiv mötesplats för Uppsalas invånare. Här finns plats för handel, service, cykelparkering och en järnvägspark med tilltalande formspråk och grönska. Samtliga värden är viktiga att bevara när platsen utvecklas vidare. Uppsala kommun har tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala och Jernhusen i augusti 2018 tecknat en avsiktsförklaring med en gemensam målbild för Uppsala centrals långsiktiga utveckling.

Projektdirektivet omfattar perioden 2019–2022 vilket utgör planeringsfasen av projektet. Därefter kan ett eller flera ytterligare projektdirektiv behövas beroende på fortsatt omfattning och tagna beslut. Projektet har två syften. Det ena är att ta ett helhetsgrepp kring stadsutvecklingen i och i närheten av Uppsala central. Det andra syftet är att utreda frågan om lokalt eller regionalt tågstopp vid den kommande nya stationen Uppsala södra/Bergsbrunna.

Förslag till beslut är att godkänna projektdirektiv för Uppsala central och Uppsala södra.

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet
Planprogrammet visar hur 5 000–7 000 nya bostäder, en mängd arbetsplatser, allmän plats som parker, torg, gator och kollektivtrafikstråk samt lokaler för service i form av utbildning, idrott, kultur och handel kan tillkomma i Gottsundaområdet. Programmet ska visa på hur området utvecklas som en del av översiktsplanens utpekade stadsnod Gottsunda-Ultuna. Programmet har ett speciellt fokus på att ge förutsättningar för en socialt stärkande stadsmiljö som motverkar segregation och främjar mötet mellan människor.

Ett avtal mellan staten, Regionen och Uppsala kommun har tecknats avseende utbyggnaden av ytterligare två spår på ostkustbanan till Stockholm, utbyggnaden av Uppsala central, ny tågstation (Uppsala Södra) i Bergsbrunna, spårväg (mellan den nya stationen och Uppsala centralstation, bland annat via Gottsunda), ny E4-koppling samt 33 000 bostäder i Uppsala kommun. En målsättning är att 2 000 – 3 500 av de 33 000 nya bostäderna ska byggas i Gottsunda fram till 2030.

I arbetet med att ta fram ett samrådsförslag genomfördes ett omfattande dialogarbete med boende och verksamma i Gottsundaområdet.

Förslag till beslut är att godkänna förslag till planprogram för området.

 

Läs alla handlingar till mötet

För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se