Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppsala kommun stärker beredskapen

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en inriktning för hur Uppsala kommun ska agera med anledning av kriget i Ukraina. Uppsala kommun behöver rusta sig inför det förändrade säkerhetspolitiska läget och det nya hotet i landet, även om sakkunniga bedömer att Sverige inte står inför något omedelbart hot eller väpnat angrepp.

Uppsala kommun bevakar utvecklingen noga och följer ansvariga myndigheters anvisningar. I det rådande läget behöver kommunen rusta upp och arbeta proaktivt med beredskap inom olika områden för att trygga Uppsalabornas säkerhet. 

Uppsala kommun bedriver ett löpande arbete med att utveckla och stärka sin krisberedskap och förmåga till civilt försvar. I det här läget är samordning viktigt. Kommunen har därför inrättat ett beredskapskansli för att samordna kommunens arbete. Kommunstyrelsen har nu gett ett uppdrag åt förvaltningar och bolag att samverka och samordna bland annat cybersäkerhet och livsmedelsförsörjning. Kommunen har också en beredskap för att välkomna ukrainska flyktingar. 

Kommunen ska även bidra till att stötta Ukraina och sanktionera Ryssland så långt det går.

Kommunstyrelsen beslutade i dag enhälligt om nio punkter som ska stärka motståndskraften mot störningar, både inom den egna organisationen och i samverkan med andra aktörer. Beslutet från kommunstyrelsen visar på en stark enighet i frågan.  

Kommunstyrelsen beslutade vid mötet 9 mars:

 1. att uppdra åt kommunledningskontoret att vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden
  a) att hemställa till övriga nämnder och bolagsstyrelser att i dialog med kommunledningskontoret göra detsamma
 2. att särskilt uppdra åt kommunledningskontoret att säkerställa att Uppsala kommun ska ha ett lager av frystorkad mat motsvarande en veckas förbrukning inom kommunens verksamheter och för brukare i extern regi
 3. att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag vidta nödvändiga förberedelser för att kommunen ska ta en aktiv roll i Sveriges mottagande av ukrainska flyktingar
 4. att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag se över vilka affärsmässiga relationer Uppsala kommun har till aktörer i Ryssland och Belarus, om möjligt avsluta dem och ej inleda nya
 5. att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med övriga förvaltningar och bolag se över Uppsala kommuns utbyten, samarbeten och engagemang vilka kan härledas till rysk eller belarusisk statsfinansiering, samt ej inleda nya
 6. att uppdra till kommunledningskontoret att se över vilka hjälpinsatser kommunen kan – inom ramen för det kommunala uppdraget – göra för att stödja Ukraina 
 7. att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med förvaltningar och bolag initiera dialog med civilsamhället avseende hur samverkan kan stärkas för Uppsalas beredskap i mottagande av ukrainska flyktingar samt samordnade hjälpinsatser för att stödja Ukraina
 8. att uppdra till kommunledningskontoret att förbereda för att med kort varsel kunna avropa frivilliga resursgrupper (FRG) om behov uppstår
 9. att uppdra till kommunledningskontoret att ordna ytterligare utbildnings- och övningstillfällen i kris, beredskap och totalförsvar för kommunstyrelsen utifrån rådande och nya omständigheter.

Erik Pelling (S) kommunstyrelsens ordförande

Mohammad Hassan (L) kommunstyrelsens första vice ordförande

Fredrik Ahlstedt (M) kommunstyrelsens andra vice ordförande