Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pressmeddelande

Medborgarlöfte Salabacke och Brantingstorg

Uppsala kommun, Uppsalahem och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta tecknar nu ett medborgarlöfte för stadsdelen Salabacke och Brantingstorg. Det nya löftet avser fem månader och gäller perioden 16 maj till 16 oktober. Det är första gången ett medborgarlöfte tecknas för en kortare tid.

Trygghetsdialog vid Brantingstorg hösten 2021.
Trygghetsdialog vid Brantingstorg hösten 2021.

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, den gemensamma lägesbilden samt kunskap inom polisen och kommunen.  

– Vårt löfte är att hela Uppsala ska vara tryggt oavsett tid på dygnet. Det kräver samverkan mellan flera aktörer och att vi lyssnar på Salabackeborna. Tillsammans kan vi skapa en bestående förändring och få bort våldet och kriminaliteten från våra gator, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Det övergripande målet med medborgarlöftet för Salabacke och Brantingstorg är att öka tryggheten i området och minska utsattheten för brott. Arbetet med medborgarlöftet möjliggör ökad samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer i området. Löftet innehåller konkreta trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjande åtgärder vid platser i området som kan uppfattas som otrygga.  

– Medborgarlöften är ett viktigt samverkansverktyg i vårt gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Enligt det nya löftet kommer vi att öka vår närvaro på så kallade hotspots i Salabacke och polisen kommer att arbeta med fler riktade insatser mot narkotika i området. Vi hoppas att vår ökade närvaro gör att de boende tar kontakt med oss på plats om de har sett eller hört något som oroar. Ett bra stöd för de boende är också arbetet med Grannsamverkan som kommer att intensifieras och vi har dessutom en informationsinsats ”Trygg butik” på gång för att stötta näringsidkare kring Brantingstorg, säger Kristoffer Lundstedt, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta. 

De åtgärder som polis, kommun och Uppsalahem har tagit fram kopplas till en gemensamt framtagen problembild baserad på veckolägesbilden inom metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). I metoden ingår kartläggning, brottsstatistik och trygghetsdialog. En orsaksanalys har genomförts med representanter från verksamheter och boende i området samt från kommunala verksamheter och polisen. 

– En av våra viktigaste nyckelfrågor är att vi på Uppsalahem ska stå för trygga och trivsamma bostäder. Jag är mycket glad för den insats som nu görs gemensamt av samhället och min förhoppning är att den kommer att göra skillnad i våra bostadsområden, säger Mattias Tegefjord, vd för Uppsalahem. 

Ett medborgarlöfte kan ha olika varaktighet. Detta löfte gäller för en relativt kort tid och syftar till en snabb kraftsamling och förstärkning av aktiviteterna i området. En utvärdering kommer att göras efter medborgarlöftets slut. Det fortsatta arbetet kommer sedan att ske inom ramen för EST-samarbetet 

Medborgarlöftet för stadsdelen Salabacke och Brantingstorg 

Uppsala kommun, Uppsalahem och polisen ska tillsammans verka för att utveckla det trygghetsskapande arbetet i området och åtar sig under tiden 2022-05-16 till 2022-10-16 att: 

  • Förstärka det pågående förebyggande arbetet i området i samverkan med lokala aktörer, näringsidkare och boende för att öka tryggheten och attraktiviteten i området kring Brantingstorg och Källparken 
  • Arbeta med riktade insatser mot narkotika samt med relationsskapande och uppsökande verksamhet samt ökad polisiär närvaro i området 
  • Stärka arbetet i samverkan med fokus på trygghet och säkerhet kring den nya skolan som öppnar vid Brantingstorg 
  • Öka kommunikationen kring parternas brottsförebyggande arbete i Salabacke och området kring Brantingstorg samt Källparken 
  • I samverkan utveckla samordning för fortsatt arbete för ökad trygghet efter medborgarlöftets slut. 

Bakgrund 

Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta har ingått en samverkansöverenskommelse för perioden 2020–2023 som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Uppsala. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen ska kommunen tillsammans med polisen kontinuerligt kartlägga och skapa lägesbilder samt genomföra orsaksanalyser av identifierade lokala problembilder. Dessutom fastställs en årlig åtagandeplan. 

Som en del av åtagandeplanen för år 2022 har Uppsala kommun tillsammans med polisen planerat ett försök med kortare medborgarlöften i samverkan. Medborgarlöftet för Salabacke och Brantingstorg för en period av fem månader syftar till att stärka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i området, med målsättningen att öka samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer samt öka närvaron i området.