Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 beslutad

Kommunfullmäktige har behandlat förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 på sitt möte 12 december. Kommunfullmäktige biföll styrets (S, MP och V:s) budgetförslag.

Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025

– Nu ligger fokus på att ta Uppsala genom de kommande svåra åren. Vi ska bygga vidare på det som fungerat bra och ta itu med de problem vi har. Det nya styrets prioriteringar är tydliga: Vi ska klara ekonomin och välfärden i en svår tid. Vi ska öka tryggheten och skapa jämlika livsvillkor. Vi ska ta ledartröjan i klimatomställningen. Vi ska skapa fler jobb och förutsättningar för ett växande näringsliv, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fyra gemensamma mål för mandatperioden

Kommunfullmäktiges politiska inriktning för de kommande tre åren har fyra fokusmål:

 • Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.
 • Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.
 • Uppsala ska leda klimatomställningen.
 • Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor.

Alla nämnder och kommunala bolag ska kraftsamla för att uppnå målen. Till varje fokusmål hör ett antal uppdrag. De kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder och bolagsstyrelser.

Exempel på uppdrag för att genomföra fokusmålen:

 • Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.
 • Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.
 • Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.
 • Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.
 • Förebygga och bryta segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

Ekonomiska förutsättningar

Förutsättningarna för att uppnå de finansiella målen är utmanande. Vikande konjunktur, kostnadsökningar och minskat skatteunderlag kommer att påverka kommunens ekonomi under åren framöver.

Eftersom kommunen har en stark ekonomi sedan tidigare är det möjligt att tillfälligt anpassa de finansiella målen till de ekonomiska förutsättningar som gäller nu.

Kommunens resultat ska vara minst två procent av kommunens skatter, generella statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden. För 2023 budgeteras kommunens resultat till 145 miljoner kronor motsvarande 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För 2024 budgeteras resultatet till 2,0 procent och för 2025 till 3,0 procent.

– Efter flera år av medvetet arbete har Uppsala kommun mycket god ekonomi och är därför väl rustade för den kommande lågkonjunkturen. Det gör att vi i vår budget kan skjuta till 873 miljoner kronor till nämnderna. Det är pengar som går rätt in i välfärden i den svåra tid som kommer säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt planen för 2023 får nämnderna 873 miljoner kronor mer i kommunbidrag från kommunfullmäktige jämfört med 2022, vilket motsvarar en ökning med 6,4 procent.

Exempel på ekonomiska satsningar i budgeten:

 • Kommunbidraget till vård och omsorg utökas med 389 miljoner kronor. Särskilda satsningar riktas bland annat till LSS-verksamheten samt barn- och ungdomsvården.
 • Kommunbidraget till förskolor och skolor utökas med 374 miljoner kronor. Bland annat görs satsningar på utökad studietid i grundskolan samt återhämtning av förlorad undervisningstid i gymnasieskolan till följd av pandemin.
 • Inom kultur och fritid görs satsningar på bland annat föreningsstöd, biblioteksverksamhet, simskola i lågstadiet, avgiftsfria lovaktiviteter och kulturbidrag för att nå nya aktörer. Bidrag ges även till idrotts- och kulturlokaler, som exempelvis allaktivitetshuset i Gottsunda och bibliotek i Gränby centrum.
 • För att stärka tryggheten görs riktade och tidiga insatser mot droger och kriminalitet. Satsningar görs även på arbetsmarknadsåtgärder och etablering av verksamhet inom områdesarbetet i Sävja, Stenhagen och Gränby.

Läs mer i Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025