Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kraftsamling ska öka skolnärvaron

Barn och ungdomar som ofta är borta från skolan får svårare att hänga med i undervisningen. Att inte gå i skolan kan även försämra hälsan. På längre sikt ökar risken att ungdomar med hög frånvaro inte når sin examen utan hamnar i utanförskap och kriminalitet. Därför arbetar Uppsala kommuns utbildningsförvaltning aktivt med olika åtgärder som kan främja skolnärvaro och tidigt bryta problematisk frånvaro.

Elever i ett klassrum tillsammans med en lärare.

Under coronapandemin ökade frånvaron i skolan eftersom alla med minsta symtom var tvungna att stanna hemma. Tyvärr har frånvaron efter pandemin ännu inte gått ner till samma nivå som innan, utan ligger kvar på en högre nivå än tidigare. Ett av utbildningsförvaltningens viktigaste uppdrag under året har därför varit att arbeta aktivt med strategier och åtgärder som kan öka skolnärvaron.

– Vi behöver sätta in en bred palett av insatser för att förhindra att elever hamnar i problematisk skolfrånvaro. Det allra viktigaste är hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som gör att elever håller sig friska och trivs i skolan. När de väl drabbas av problematisk frånvaro måste vi snabbt finnas där med insatser, säger Viktor Engström, chef för barn- och elevhälsan i Uppsala kommun.

Trygghet och studiero förebygger frånvaro

Trygghet och studiero är grundläggande faktorer som kan förebygga frånvaro. Trivsel har stor påverkan på skolnärvaron. Elever som behöver särskilt stöd eller anpassade lärmiljöer har rätt till det och dessa insatser behöver sättas in tidigt.  Konflikter och kränkningar behöver hanteras skyndsamt. Övergångar när en elev börjar i en ny skola är en annan känslig punkt där ”lämnande” skola eller förskola och ”mottagande” skola behöver samarbeta och anpassa mottagandet för varje enskild elev.

I nästa steg är det viktigt att snabbt upptäcka och identifiera elever med risk för problematisk frånvaro. Här spelar barn- och elevhälsan en viktig roll. Under året som gått har barn- och elevhälsan i Uppsala kommun bland annat hjälpt skolorna med förbättrade rutiner för att följa upp frånvaro på ett systematiskt sätt. De har även tagit fram stödverktyg för att skolorna bättre ska kunna utreda elevers frånvaro.

Fler skolkoordinatorer som samordnar insatserna

Barn- och elevhälsan har även utökat antalet skolkoordinatorer. Deras uppgift är att stödja skolorna med det främjande och förebyggande arbetet. Men de kan också hjälpa de elever som hamnat i långvarig frånvaro att komma tillbaka till skolan genom att samordna de olika insatser och kontakter som behöver tas med skolan, vårdnadshavare, vård, omsorg, socialtjänst och andra som kan vara inblandade.

Kommunens aktivitetsansvar

Kommunen har även förbättrat rutinerna för att hjälpa ungdomar som gått ut grundskolan men som varken studerar på gymnasienivå eller arbetar. Det är ett uppdrag som kallas för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). I Uppsala kommun finns det cirka 700 sådana ungdomar mellan 16–20 år. Under hösten 2022 har kommunen fått en ny möjlighet att erbjuda dem ungdomsjobb i samarbete med Arbetsförmedlingen. De får nu även förtur till feriepraktik via arbetsmarknadsförvaltningen.