Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Förbjudet för genomfartstrafik på Kungsgatan

Uppsala växer och vi förbereder för framtidens kollektivtrafik. Som ett led i det infördes den 1 januari 2022 påbjuden körriktning (vänstersväng eller högersväng) på Kungsgatan till Vaksalagatan, för att begränsa den onödiga genomfartstrafiken på Kungsgatan. Åtgärden förbättrar luftkvalitet och framkomlighet för kollektivtrafik, gående och cyklister. Viktigt är att alla trafikanter kan nå stadskärnan från både norr och söder och de parkeringsanläggningar som finns både ovan mark och under mark.

Påbudet är en del i kommunens arbete med att få en renare, säkrare stadsmiljö och tillgänglig stadskärna. Kungsgatan är idag en av de mest luftförorenade gatorna i Sverige. Mätningar visar höga halter av kvävedioxider och andra miljöfarliga partiklar.

För att motverka problemet, och hälsorisken för boende och andra som vistas i området, har Uppsala kommun nu infört en trafikreglering om påbjuden sväng för all motortrafik förutom blåljus, kollektivtrafik och tunga lastbilar (på grund av höjden), i höjd med Vaksalagatan på Kungsgatan.

– Ren luft är en otroligt viktig folkhälsofråga och genom den här regeländringen vill vi dels få ner genomfartstrafiken genom Uppsala centrum, dels underlätta framkomligheten för kollektivtrafiken, säger Rickard Malmström (MP), ordförande för Gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Kompletterad skyltning

Regeln infördes redan vid årsskiftet men då skyltningen ansågs behöva bli tydligare såg polisen mellan fingrarna för eventuella överträdelser. Skyltningen kompletterades 14 januari och från och med 21 januari kommer polisen att bötfälla trafikanter som överträder förbudet.

– Skyltningen är nu tydlig för bilisterna och Polisen kommer göra sin del för att att se till att regeln efterlevs, säger Tove Västibacken, chef för enheten Trafik och samhälle på Uppsala kommun.

Du hittar mer information om trafikomläggningen på Kungsgatan här.